BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie ZSBP.226.2.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,  Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w czterech częściach:

Część 1- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Piły i kosiarki spalinowe,

Część 2- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barman,

Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wykonywanie usług kelnerskich,

Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia IT w gastronomii.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji, zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Piły i kosiarki spalinowe- od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 2- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Barman-od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wykonywanie usług kelnerskich- od dnia podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.,

- Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia IT w gastronomii- od dnia podpisania umowy do 15 marca 2019 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 lut 2019 20:10
Data opublikowania: środa, 6 lut 2019 20:14
Data edycji: piątek, 15 lut 2019 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2019 19:29
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 150 razy
Ilość edycji: 1