BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Podział zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

Starosty Piskiego

z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

 

Na podstawie § 55 Statutu Powiatu Piskiego (j.t. Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, 5282) oraz § 11 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu (j.t. Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, 5282) zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Starosta - Pan Andrzej Nowicki:

1) kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz,

2) kieruje pracą starostwa,

3) jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

4) wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

5) nawiązuje i rozwiązuje z pracownikami samorządowymi stosunek pracy,

6) jako organ administracji publicznej wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji administracyjnych przez Zarząd Powiatu,

7) upoważnia na piśmie poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 6, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej,
8) koordynuje działalność wydziałów,

9) wykonuje działania zapewniające prawidłową realizację zadań,

10) wykonuje pozostałe zadania zastrzeżone dla Starosty w innych przepisach prawnych.

 

§2.

1. Do zadań Starosty należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

2) organizowanie pracy Zarządu Powiatu,

3) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Powiatu,

4) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki, czynności te wymagają dla swej ważności zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu Powiatu.

§3.

1. Starosta odpowiada za całość realizacji zadań Starosty, a w szczególności z zakresu:

1) polityki kadrowej,

2) oświaty

3) obsługi prawnej,

4) ochrony praw konsumenta,

5) finansów i budżetu,

6) geodezji, kartografii i katastru,

7) gospodarki nieruchomościami,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) promocji powiatu,

10) współpracy z mediami i komunikowania społecznego oraz dostępu do informacji publicznej,

11) wspierania osób niepełnosprawnych,

12) pomocy społecznej,

13)) polityki prorodzinnej,

14) realizacji zadań dotyczących systemu ochrony ludności w powiecie, a zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz środowiska,

15) realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

16) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

17) należytego funkcjonowania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
18) inwestycji powiatowych,

19) opracowywania strategii i projektów określonych przez Zarząd Powiatu,

20) sprawowania zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

§4.

1. Do aprobaty i podpisu Starosty zastrzega się:

1) zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie wynagrodzeń pracowniczych, stosowanie kar wobec pracowników oraz rozmieszczanie etatów,

2) dysponowanie środkami finansowymi, a zwłaszcza zawieranie umów i innych zobowiązań rodzących skutki finansowe dla budżetu,

3) pisma w sprawach zastrzeżonych do podpisu Starosty odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,

4) sprawy zastrzeżone do podpisu Starosty w regulaminie organizacyjnym starostwa powiatowego,

5) inne rozstrzygnięcia w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu.

 

§5.

1. Wicestarosta – Pan Marek Wysocki:

1) w czasie nieobecności Starosty, wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty,

2) zajmuje się następującymi zadaniami powiatu:

a) gospodarka wodna,

b) ochrona środowiska i przyrody,

c) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,

d) bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu,

e) zarządzanie kryzysowe,

f) komunikacja, transport i drogi publiczne,

g) zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo,

h) inwestycje realizowane przez powiat,

i) opracowywanie strategii i projektów określonych przez Zarząd Powiatu,

3) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,

4) w imieniu Starosty wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.

 

§6.

1. Etatowy Członek Zarządu – Pan Waldemar Jan Brenda:

1) w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty,

2) zajmuje się następującymi zadaniami powiatu:

a) oświata,  

b) kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

c) promocja i ochrona zdrowia,

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

e) nadzór nad stowarzyszeniami,

f) inwestycje realizowane przez powiat,

3) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,

4) w imieniu Starosty wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.

 

§7.

Pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Pan Jan Alicki oraz Pan Andrzej Kurzątkowski zajmują się zadaniami powiatu zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu oraz poleceniami Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

 

 

§8.

1. Do zadań członków Zarządu Powiatu należy także:

1) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,

2) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem budżetu powiatu,

4) przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd Powiatu,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu,

6) współpracowanie z Komisjami Rady.

 

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Data powstania: środa, 9 sty 2019 17:03
Data opublikowania: środa, 9 sty 2019 17:06
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 191 razy