BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.1.2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Piaski, gmina Ruciane-Nida, oznaczona działką nr 5/3 o powierzchni 0,0100 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

STAROSTA PISKI

 

GN.6840.1.1.2018

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.).

 

1.   Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00037049/7

2.   Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 5/3 położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem „W” – rowy

3.   Powierzchnia nieruchomości

0,0100  ha,

4.   Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest na terenie malowniczej miejscowości Piaski znajdującej się w otoczeniu Puszczy Piskiej, nad jeziorem Bełdany. W sąsiedztwie działki znajduje się port jachtowy „Korektywa”, ośrodek wypoczynkowy, tawerna, hangar na łodzie. Kształt działki regularny, prostokątny. Na działce znajduje się część drogi do portu Ośrodka wypoczynkowego. Warunki geotechniczne zabudowy – średnie. Działka stanowiła wcześniej rów melioracyjny aktualnie zasypany rurociąg. Dojazd publiczną drogą utwardzoną.

5.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane - Nida, zatwierdzonym uchwałą nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2018 r. działka nr 5/3 oznaczona jest jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej.

6.    Termin zagospodarowani nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

7.     Cena nieruchomości

9.689,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100),

 

8.     Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działek nr 5/2, 32/2, 3011/2.

 

1.      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 250 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 października 2018 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2.      Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 32/10 stanowiącą drogę gminną Gminy Ruciane – Nida.

3.      Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4.      Na żądanie nabywcy może nastąpić okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.

5.      Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

6.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

7.      Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.

8.      Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w
         Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

9.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej     ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 12.12.2018 r.

10.   Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31.10.2018 r. do dnia 21.11.2018 r.

 

 

                                                                                                                                                            STAROSTA

                                                                                                                                                      mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: środa, 31 paź 2018 08:49
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 08:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 gru 2018 12:06
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 445 razy