BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.6853.1.5.2017 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

STAROSTA PISKI


 


Pisz dnia 21.03.2018 r.


GN.6853.1.5.2017


 


DECYZJA


 


Na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ust 2, 4, 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku TARE Sp. z o. o. ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającej w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


 


orzekam


   1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, gm. Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 24/1 o powierzchni 0,2200 ha, stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Zofii Cicha (w udziale 4/48 cz.), Pana Bohdana Redmana (w udziale 4/48 cz.), Pana Dariusza Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Krzysztofa Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Lecha Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Zenona Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Dariusza Waszkiewicza (w udziale 16/48 cz.), Pana Sławomira Kazimierza Waszkiewicza (w udziale 4/48 cz.), Pani Zofii Anny Waszkiewicz (w udziale 4/48 cz.) oraz Pani Teresy Waszkiewicz-Kriese  (w udziale 4/48 cz.),   dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00000515/7, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nN, słupa energetycznego, przyłącza kablowego nN oraz przyłącza napowietrznego nN.

  2. Zezwolić zająć przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 tj.  powierzchnię 209 m2, stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Zofii Cicha (w udziale 4/48 cz.), Pana Bohdana Redmana (w udziale 4/48 cz.), Pana Dariusza Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Krzysztofa Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Lecha Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Zenona Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Dariusza Waszkiewicza (w udziale 16/48 cz.), Pana Sławomira Kazimierza Waszkiewicza (w udziale 4/48 cz.), Pani Zofii Anny Waszkiewicz (w udziale 4/48 cz.) oraz Pani Teresy Waszkiewicz-Kriese (w udziale 4/48 cz.), dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00000515/7. Powierzchnia zajęcia działki przez urządzenie przesyłowe po zakończeniu prac wynosić będzie 46 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 209 m2, czas realizacji prac nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia zajęcia nieruchomości.

  3. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wybudowaniu linii energetycznej napowietrznej nN, słupa energetycznego, przyłącza kablowego nN oraz przyłącza napowietrznego nN, a jeżeli byłoby to niemożliwe, bądź powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

  4. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.


 


UZASADNIENIE


 


TARE Sp. z o. o. ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działająca w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpiła z wnioskiem w dniu 28.11.2017 r. o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, gm. Pisz, stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Zofii Cicha (w udziale 4/48 cz.), Pana Bohdana Redmana (w udziale 4/48 cz.), Pana Dariusza Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Krzysztofa Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Lecha Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Zenona Redmana (w udziale 3/48 cz.), Pana Dariusza Waszkiewicza (w udziale 16/48 cz.), Pana Sławomira Kazimierza Waszkiewicza (w udziale 4/48 cz.), Pani Zofii Anny Waszkiewicz (w udziale 4/48 cz.) oraz Pani Teresy Waszkiewicz-Kriese (w udziale 4/48 cz.), dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00000515/7, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, zgodnie z decyzją Burmistrza PiszA nr 26/17 z dnia 11.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nN, słupa energetycznego, przyłącza kablowego nN oraz przyłącza napowietrznego nN, po jej wybudowaniu powierzchnia zajęcia działki  po zakończeniu prac wynosić będzie 46 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 209 m2.


 Rozpatrując powyższy wniosek ustalono co następuje:


Współwłaścicielami nieruchomości, położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00000515/7, są: Pani Ewa Zofia Cicha (w udziale 4/48 cz.), Pan Bohdan Redman (w udziale 4/48 cz.), Pan Dariusz Redman (w udziale 3/48 cz.), Pan Krzysztof Redman (w udziale 3/48 cz.), Pan Lech Redman (w udziale 3/48 cz.), Pan Zenon Redman (w udziale 3/48 cz.), Pan Dariusz Waszkiewicz (w udziale 16/48 cz.), Pan Sławomir Kazimierz Waszkiewicz (w udziale 4/48 cz.), Pani Zofia Anna Waszkiewicz (w udziale 4/48 cz.) oraz Pani Teresa Waszkiewicz-Kriese (w udziale 4/48 cz.). Jak wynika z akt sprawy Pan Bohdan Redman nie żyje, a do dnia dzisiejszego jego następcy prawni nie wskazali swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Powoduje to brak możliwości przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości, a co za tym idzie, brak jest możliwości pozyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowej. 


Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób”.


W związku z powyższym Starosta Piski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Strzelnikach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00000515/7, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.


Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – na łamach gazety „PULS BIZNESU” w dniach 8-9.12.2017 r., na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Pisz oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Ciesina w dniach 07.12.2017 r. – 07.02.2018 r. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.


Złożony w dniu 28.11.2017 r. wniosek TARE Sp. z o. o. ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającej w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin jest zasadny z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tych okolicznościach konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone właścicielowi nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu prac.


TARE Sp. z o. o. ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działająca w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wniosła  jednocześnie o wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości gdzie decyzji tej, jednocześnie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję w trybie art. 124 ust. 1a wydaje się po wydaniu decyzji wydanej w trybie art. 124 ust. 1 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile wystąpią przesłanki wynikające z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.). W ocenie organu prowadzącego przedmiotowe postępowanie brak jest przesłanek do wydania dodatkowej decyzji w trybie art. 124 ust.1a ustawy.


Wobec powyższego zgodnie z art. 114 ust. 4, w związku z art. 115 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, zgodnie z art. 49 Kpa zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu i Urzędu Miejskiego Gminy Pisz oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Cisina w dniach 15.02.2018 r. – 22.02.2018 r. oraz wysłane do stron postępowania. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęło żadne zastrzeżenie do tut. Starostwa.


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 127a „w trackie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. ”Na podstawie art. 130 § 4 Kap decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”.


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Z up. STAROSTY


                                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr Tomasz Borucki


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gospodarki Nieruchomościami


 


Otrzymują:  1. Strony Postępowania.

  2. Urząd Miejski w Piszu


          (Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji)  1. Sołtys wsi Ciesina


          (Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji)


      4. Aa.


 


Do wiadomości :  1. Sąd Rejonowy w Piszu


          IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


 


 


 


 


 

Data powstania: środa, 21 mar 2018 13:51
Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2018 12:55
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 717 razy