BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/3/2005 - Sprzedaż użytkowania wieczystego

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej dz. 1127/29 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu
     
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
w Piszu

Pisz dnia 28.04.2005 r.

     

Wykaz G. 7011/3/2005

     

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Warszawska
     
Numer działki 1127/59
     
Powierzchnia działki       0,8154 ha
     
Numer księgi wieczystej 28005
     
Cena nieruchomości 113.830,- zł.+ 22% VAT
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami użytkowymi stanowiącymi odrębną od gruntu własność.

     
     
1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 20.06.2005 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.05.2005 r. do dnia 30.05.2005 r.
   
     
 

STAROSTA

 

Powiatu w Piszu

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2005 10:58
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2005 11:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2005 07:48
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1533 razy