BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE GN.6840.2.2.2017

Sprzedaż nieruchomości lokalowych Powiatu Piskiego

 Pisz,   25.05.2017 r.

 

Ogłoszenie GN.6840.2.2.2017

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości użytkowych stanowiących własność Powiatu Piskiego:

I.

 

Położenie nieruchomości

- Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5

numer działki

oznaczenie geodezyjne

- 416/1

- „Bi” – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

 KW nr OL1P/00011105/0

powierzchnia działki

opis nieruchomości gruntowej

0,0339 ha

działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia  01.08.2093 r.

Lokal użytkowy  nr 4

- lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu),  dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,

Cena wywoławcza nieruchomości

- 385.000,00 zł, (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy   złotych),

Wadium

- 40.000,00 zł

 

Lokal użytkowy  nr 5

- lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9,

Cena wywoławcza nieruchomości

- 245.000,00 zł, (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

Wadium

- 25.000,00 zł

 1. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały  Nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny lokali użytkowych nr 4 i 5 stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz przy ul. Lipowej 5.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000, i będzie prowadzony sukcesywnie wg kolejności zbywanych lokali.
 3. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. zostały przeznaczone  do sprzedaży.
 4. Sprzedawane nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego, zaś z dniem wydania nieruchomości przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi prawami łącznie z obowiązkiem uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wraz z stawką procentową będą ustalone przez właściciela gruntu tj. Skarb Państwa i uzależnione od określonego w umowie celu na jaki nieruchomość gruntowa zostanie wykorzystywana przez nabywcę na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powiększone zostaną o należny 23% podatek VAT. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 7. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze objętym prawną ochrona konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1446 z póź. zm) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ 534/74/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. KL.WKZ 534/75/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. wpisującej część układu urbanistycznego miasta Pisz do rejestru zabytków.
 8. Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 9. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 10. Nie zawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium,  a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
 11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 12. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie  w terminie do dnia 03.07.2017 r. (włącznie), na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002
 13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
 14. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu  nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy O/Piszu.

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 10:52
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 08:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 11:23
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 694 razy