BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 19 kwietnia 2005r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/6/2005

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

            Starosta Piski informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem projektu i założeniem szczegółowej osnowy poziomej III kl. miasta Pisz wg technologii osnów odtwarzalnych z wykorzystaniem techniki GPS, modernizacją osnowy wysokościowej III i IV kl. miasta Pisz, przeliczeniem osnowy szczegółowej i osnowy pomiarowej gminy Pisz z układu „1965” na układ „2000”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o.

11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4a

 

Cena ofertowa: 192.577,00zł brutto

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100).

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                            STAROSTA PISKI

 

                                                                               Zbigniew Włodkowski

 

 

Data powstania: wtorek, 19 kwi 2005 15:29
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2005 15:31
Data przejścia do archiwum: środa, 4 maj 2005 10:18
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1515 razy