BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.8.2016

Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
 1. 6840.1. 8.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00037160/1

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 324/1, położona na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1, przy ul. Wojska Polskiego. Działka oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,0521 ha

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w strefie pośredniej miasta Pisz przy ul. Wojska Polskiego. Przylega bezpośrednio do nieruchomości usługowo handlowej – piekarni. Od strony północnej działka graniczy z linią kolejową. Działka stanowi uzupełnienie terenu zajmowanego przez piekarnię. Kształt nieruchomości regularny, prostokątny, wydłużony. Warunki geotechniczne zabudowy – średnie (teren miejscowo obniżony).

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zgodnie z Uchwałą Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo – wschodniej części miasta Pisz, działka o nr geodezyjnym 324/1, położona w obrębie Pisz 1, znajduje się na terenie linii kolejowej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 44.540,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 28.016,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 16.524,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 276 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 września 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.11.2016 r. do dnia 05.12.2016 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 gru 2016 14:54
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 684 razy