BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.5.2016

Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa dla użytkownika wieczystego
 1. 6840.1. 5.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00040095/8

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 112, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Pisz, obręb Pisz 2

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,1425 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w strefie pośredniej miasta Pisz przy                  ul. Olsztyńskiej, w sąsiedztwie terenów kolejowych oraz drogi kolejowej. Działka graniczy z terenem gminnym. Kształt działki nieregularny. Warunki geotechniczne dobre.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, działka nr 112 oznaczona jest symbolem D 20 EG. jako tereny zakładu gazowniczego z trafostacją.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 103.455,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 76.764,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 26.291,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 154 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 maja 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.08.2016 r. do dnia 21.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 08:00
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 14:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sie 2016 09:41
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 569 razy