BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.5.2015

Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa dla użytkownika wieczystego
 1. 6840.1.5.2015                                                                                                                        Pisz dnia 15.07.2016 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00013139/1

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działkami nr 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane - Nida.

Działki oznaczone są użytkami Bi – inne tereny zabudowane oraz Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

 1. Powierzchnia nieruchomości

dz. 1/1 o pow. 0,0100 ha,

dz. 4/1 o pow. 0,7100 ha,

dz. 5/2 o pow. 0,0300 ha,

dz. 6/1 o pow. 0,1400 ha,

dz. 7/1 o pow. 0,0400 ha,

dz. 8 o pow. 0,0700 ha,

dz. 9/1 o pow. 1,0100 ha,

dz. 9/3 o pow. 0,0404 ha,

dz. 9/4 o pow. 0,0138 ha,

dz. 10 o pow. 0,3700 ha,

dz. 11 o pow. 0,5000 ha,

dz. 21/1 o pow. 0,1400 ha,

dz. 22/1 o pow. 0,2300 ha,

dz. 22/3 o pow. 0,2861 ha,

dz. 22/4 o pow. 0,0140 ha,

dz. 23/8 o pow. 0,0462 ha,

dz. 23/9 o pow. 0,3365 ha,

dz. 23/10 o pow. 0,0015 ha,

dz. 23/11 o pow. 0,5574 ha,

dz. 23/12 o pow. 0,0039 ha,

dz. 32/2 o pow. 0,0400 ha,

dz. 32/3 o pow. 0,0100 ha,

dz. 32/12 o pow. 0,0425 ha,

dz. 32/13 o pow. 0,0187 ha,

dz. 34/1 o pow. 0,0800 ha,

dz. 34/3 o pow. 0,0348 ha,

dz. 34/4 o pow. 0,0015 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w obrębie Piaski, gmina Ruciane - Nida, o łącznej powierzchni 47818 m 2 . Położona jest w pobliżu jeziora Bełdany oraz zabudowana obiektami usług turystycznych.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym na podstawie zaświadczenia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane – Nida, zatwierdzonym uchwałą               nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 31 marca 2016 roku teren działek nr 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonych w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida oznaczony jest jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 1.982.056,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 1.359.691,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 622.365,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 220 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 lipca 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.07.2016 r. do dnia 05.08.2016 r.
 

 

 

 

Data powstania: piątek, 15 lip 2016 10:29
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 10:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sie 2016 14:18
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 696 razy