BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN. 6840.1. 4.2016

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
 1. 6840.1. 4.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00026304/3

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 1127/53, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Pisz, obręb Pisz 1

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,2998 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w strefie peryferyjnej miasta Pisz przy ul. Warszawskiej. Wjazd na działkę z drogi gminnej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości usługowe i magazynowe. Kształt nieruchomości nieregularny, Warunki geotechniczne zabudowy – dobre. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację z sieci miejskiej.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. działka nr 1127/53 położona w obrębie Pisz 1, przy ul. Warszawskiej, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 34U – teren przeznaczony pod zabudowę usługowo – handlową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zielenią, z możliwością przebudowy, dobudowy, modernizacji i nadbudowy.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 348.488,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 219.199,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 129.289,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 155 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 maja 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.07.2016 r. do dnia 01.08.2016 r.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 09:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sie 2016 12:53
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 656 razy