BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.2-1.2016

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działkami nr: 2/2 i 4/5.
 1. 6840.1. 2-1.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00037049/7

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 5/7, położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem Bi – inne tereny zabudowane.

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,0230 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w odległości około 10 km od Rucianego Nidy w pobliżu jeziora Bełdany. Działka położona w pobliżu terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne. Możliwe zagospodarowanie to wykonanie podziemnego przepustu wodnego i wykorzystanie powierzchni jako terenu usług turystycznych bez zabudowy kubaturowej. Warunki geotechniczne – trudne. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu: elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane - Nida, zatwierdzonym uchwałą nr X/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 r. działka nr 5/1 oznaczona jest jako tereny zainwestowania turystycznego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 16.077,00 + 23 % VAT łącznie 19.774,71 zł

 

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 2/2, 4/5.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 91 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 marca 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 2/2 i 4/5.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 29.07.2016 r.
 8. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 17.06.2016 r. do dnia 15.07.2016 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 17 cze 2016 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 09:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 sie 2016 08:42
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 644 razy