BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dezyzja klasyfikacji gleboznawczej w obrębie Myszki

G. 6623.21.2015

G. 6623.21.2015                                                                                                                                        Pisz dnia 20.04.2016 r.

Decyzja

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 i 3a, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), §3, §4 pkt 4, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23)

orzekam

Z urzędu zatwierdzić zmiany użytków gruntowych oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów wykazane na mapie klasyfikacyjnej na działkach położonych w obrębie Myszki, gmina Biała Piska, zgodnie z operatem klasyfikacyjnym uzupełniającym, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 30.12.2015 r. pod identyfikatorem G. 6642.1.1067.2015, zawierającym projekt ustalenia klasyfikacji obejmujący mapę klasyfikacyjną i protokoły przeprowadzenia klasyfikacji gruntów.

 

Uzasadnienie

            Starosta Piski na podstawie art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Myszki gmina Biała Piska o czym poinformował pismem z dnia 09.10.2015 r., w związku z czym zaszła konieczność aktualizacji użytków gruntowych i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienianych użytków.

            Zawiadomienie o przeprowadzeniu z urzędu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji obrębu Myszki gmina Biała Piska zostało doręczone właścicielom na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszone w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Piszu, w Urzędzie Miejskim Biała Piska i u sołtysa wsi Myszki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 30.10.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.

            Badania jakości gleb i użytków w działkach położonych w obrębie Myszki, gmina Biała Piska, dokonał uprawniony klasyfikator – gleboznawca Andrzej Dąbrowski. Aktualizacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i urzędową tabelę klas gruntów, załączoną do w/w rozporządzenia.

                        Projekt ustalenia klasyfikacji był wyłożony do publicznego wglądu w okresie 16-30 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1, w Wydziale Geodezji i Kartografii, parter pok. 2 w godzinach 800 - 1500.O terminie wyłożenia właściciele zostali poinformowani pismem znak G. 6623.21.2015 z dnia 30.10.2015 r.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji gruntów.

            Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

            Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miejski w Białej Piskiej ( celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
  2. Sołtys wsi Myszki    ( celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
  3. BIP Starostwa Powiatowego w Piszu ( celem wywieszenia)

 

Do wiadomości:

1.    Operat klasyfikacji gruntów

  1. Ewidencja gruntów w/m
  2. a/a
Data powstania: środa, 20 kwi 2016 14:47
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2016 15:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 maj 2016 09:05
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 831 razy