BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium
wykonalności projektu - informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej 
przez Konsorcjum: ERDA Sp. z.o.o., ul. Ogrody 24, 03-994 Warszawa, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn o wartości 109 347,00 zł. Uzasadnienie: oferta uzyskała największą 
liczbę punktów (100 pkt). 

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior 
Mazurskich”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014 - 2020 (Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja, 
Poddziałania 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 mar 2016 08:25
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2016 08:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 08:22
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 749 razy