BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.6840.2.6.2015 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.

ZARZĄD POWIATU

         W PISZU

Pisz, 28.09.2015 r.

Ogłoszenie G. 6840.2.6.2015

               Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

 

- położenie nieruchomości – miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego

- numery ksiąg wieczystych – OL1P/00025628/3, OL1P/00037994/1

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

Wadium   w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.

273/37
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 2.

273/40
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 3.

273/43

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 4.

273/44

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 5.

273/45

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 6.

273/46

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 7.

273/47

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 8.

273/61

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 9.

273/62

273/75

 

0,0018

 

0,1910

 

1/1

 

18/885

 

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 10.

273/65
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 11.

273/68

273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2375,00

1226,00

3601,00

360,00

 

 1. Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 64/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 30.10.2015 r. (włącznie) wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dnI od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 9. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 10. Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości są wolne od obciążeń.
 11. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są przedmiotowe nieruchomości.
 12. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 13. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 14. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie zostały wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
 15. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 16. Cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.

 

 

 

 

                                                                                                                     STAROSTA

                                                                                                                    Powiatu Pisz

                                                                                                              mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

                                                                                                                  WICESTAROSTA

                                                                                                                      Powiatu Pisz

                                                                                                              mgr inż. Marek Wysocki

 

 

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:28
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:41
Data edycji: wtorek, 6 paź 2015 09:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lis 2015 10:20
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 744 razy
Ilość edycji: 1