BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego

wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.1.2015

OBWIESZCZENIE

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe Nr WZB.6740.I.1.2015

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013r. poz.267 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych( Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 16 czerwiec 2015r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie-droga krajowa Nr 16(dz. nr 1007/2), droga lokalna Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

25/2, 3040/6, 3040/7, 3025/3, 3023/1, 3023/2 obręb Strzelniki oraz 128/1, 131/ 109/1, 129/1, 129/2 obręb Rostki Skomackie na terenie gminy Orzysz, powiat piski.

Strony postępowania zawiadamia się, że zgodnie z art.18 ust.1e pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

       Pismo dokumentujące fakt wydania nieruchomości w/w terminie przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego winno być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.

         Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piszu, Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 w pokoju nr 16 I piętro, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Pisz, dnia 14 września 2015r.

                                 Z up. Starosty

                                 mgr inż. Beata Dębińska

                       Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

                              Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 wrz 2015 14:19
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2015 14:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 14:56
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 720 razy