BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie pn. "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Nowa strona 1

      Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.„ Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 Informacje o konkursie:

1.      Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

-         organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

-         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz   o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2.      Konkurs dotyczy prowadzenia na terenie powiatu piskiego środowiskowego domu samopomocy  o zasięgu ponadgminnym   dla 30  osób  dorosłych.

3.      Środowiskowy dom samopomocy będzie finansowany z dotacji otrzymanej przez powiat na utworzenie domu i jego działalność. Dotacja na utrzymanie domu  1 dorosłego uczestnika wynosi 500 zł miesięcznie. Wysokość dotacji na utworzenie domu zostanie przekazana po dokonaniu wyboru zleceniodawcy.

4.      Zadanie będzie realizowane od grudnia 2004r.

5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

-szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

-informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem na koszty utworzenia oraz koszty utrzymania;

-informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

-informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych  z innych źródeł na realizację danego zadania;

-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

-dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „utworzenie i  prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, do dnia 29 listopada 2004 r.

Data powstania: środa, 17 lis 2004 14:04
Data opublikowania: środa, 17 lis 2004 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 1 gru 2004 14:43
Opublikował(a): Monika Mentel
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1698 razy