BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7004/7/2004

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz ul. Grunwaldzka
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 29.10.2004 r.

     

Ogłoszenie G.7004/7/2004

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  ze zmianami) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Grunwaldzka
     
Numer działki 355/8
     
Powierzchnia działki       1.762 m2
     
Numer księgi wieczystej 22897
     
Cena nieruchomości

400.457,- zł.

     
Wadium    – 40.000,- zł.
     
Opis nieruchomości     – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 619,03 m2.
     
Przeznaczenie nieruchomości    – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest przeznaczona pod usługi ogólnomiejskie
     
1. Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2004 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy  Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 30.11.2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zwarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Część nieruchomości (salon samochodowy i teren przed budynkiem użytkowym o nawierzchni z polbruku) jest obciążony umową dzierżawy do dnia 17 września 2008 r. na rzecz „EUCAR” Spółka z o. o. 19-300 Ełk ul. Kilińskiego 5. Umowa ta została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 28.02.2005 r.
6. Na nieruchomość zostały poniesione nakłady przez dzierżawcę, które zostaną zwrócone po dokonaniu aktualnej ich wyceny
7.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10. W razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: wtorek, 2 lis 2004 14:58
Data opublikowania: środa, 3 lis 2004 11:29
Data przejścia do archiwum: środa, 8 gru 2004 10:25
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1638 razy