BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie materiałów promocyjnych

Nowa strona 1

Pisz, dnia 20 października 2004

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

 

1.      Przedmiot zamówienia: CPV – 78124000-2

            Przygotowanie i wykonanie

            – 3.000szt. folderu Szlaku Turystycznego Powiatu Piskiego

      - 3.000szt. mapy Powiatu Piskiego

      - 1.000szt. teczki ofertowej z kieszonką – Powiat Piski

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.      Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

4.      Kryteria oceny oferty: - najniższa cena – 70%

      - termin realizacji zamówienia – 30%

5.      Termin realizacji zamówienia do 17 grudnia 2004r.

6.      Termin związania ofertą – 30 dni

7.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Marzeny Wójcik w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05.

8.      Oferty należy składać do 5 listopada 2004 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

9.      Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

10.  W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych  i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

 

                                                                                                                  Starosta Piski

                                                                                                                      Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 20 paź 2004 10:44
Data opublikowania: środa, 20 paź 2004 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2004 09:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1697 razy