BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/19/2004

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krzyże gm. Ruciane Nida i obrębie Ogródek gmina Orzysz
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 01.09.2004 r.

     

Wykaz G. 7004/19/2004

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości obręb Krzyże gmina Ruciane Nida
     
A.    
Numer działki 25/1,   
     
Powierzchnia działki       0,34 ha
     
Numer księgi wieczystej 15477
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość zabudowana budynkiem muzeum, budynkiem mieszkalno - administracyjnym, kuchnią letnią, garażem oraz budowlami: instalacją wodociągowa i kanalizacyjną, ogrodzeniem. Jest wpisana do rejestru zabytków za numerem A - 2017.

     
Cena nieruchomości    – 329.862,-zł.
- w tym cena gruntów    –   65.756,- zł.
     
     
B.    
     
Położenie nieruchomości     – obręb Ogródek gmina Orzysz
     
Numer działki    – 152
     
Powierzchnia działki         – 0,40 ha
     
Numer Księgi Wieczystej     – 26496
     
Opis nieruchomości           –

nieruchomość zabudowana budynkiem muzeum, budynkiem gospodarczym i budowlami studnią i ogrodzeniem.

     
Cena nieruchomości     –  98.865,-zł.
- w tym cena gruntów     –  38.120,- zł.
     
1. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą       nr IX/51/2003 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2003 r. zostały przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na tych nieruchomościach budynków i innych urządzeń dla Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.
2. Oddanie w/w nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi w formie bezprzetargowej jako wyposażenie Muzeum.
3. Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i nieodpłatne przeniesienie własności budynków i budowli nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 0,3%ceny nieruchomości gruntowej.
5. Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku poczynając od 2005 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 15.10.2004 r.
8.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 03.09.2004 r. do dnia 23.09.2004 r.

     
     

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu w Piszu

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: piątek, 3 wrz 2004 12:33
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2004 19:39
Data przejścia do archiwum: środa, 27 paź 2004 09:55
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1868 razy