BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.1.2.2014

Sprzedaż udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych
bez nazwy
 

Pisz dnia 31.03.2014 r.

Wykaz G. 6840.1.2.2014

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości                           Obręb Stare Guty, gm. Pisz
 

 

 
Numer działki   280/2
 

 

 
Powierzchnia działki        0,1400 ha
 

 

 
Numer księgi wieczystej   OL1P/00021111/8
 

 

 
Cena nieruchomości gruntowej   1.434.029,00 zł
 

 

 
Opis nieruchomości          Przedmiotem sprzedaży będzie udział wynoszący 501/1000 części w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną własność. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działka oznaczona jest symbolem 6.UI – remiza strażacka i poczta. Dopuszczalna rozbudowa stosownie do potrzeb.
     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 62 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lutego  2014 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.04.2014 r. do dnia                                                                                   22.04.2013 r.

       

 

 

STAROSTA

            Powiatu Pisz

        /-/ Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2014 11:27
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2014 08:57
Data przejścia do archiwum: środa, 23 kwi 2014 14:29
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 816 razy