BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.2.3.2013 nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży

Dawny kompleks szkoleniowo-wypoczynkowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, składający się z działek nr: 128/1, 128/3 i 128/4 (lakol użytkowy wraz z udziałem w gruncie działki nr 128/4 wynoszącym 23598/30775 części) o łącznej powierzchni 2,2089 ha, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a, stanowiącej własność Powiatu Piskiego. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
bez nazwy

Pisz, 17.02.2014 r.

 

 

Wykaz G.6840.2.3.2013

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

I.  
Położenie nieruchomości -     Miasto Ruciane-Nida, ul. Nadbrzeżna 1a

 

numer działki -     128/1
numer księgi wieczystej   KW nr OL1P/00015786/5
powierzchnia działki -     0,2683 ha

 

numer działki -     128/3
numer księgi wieczystej -     KW nr OL1P/00040545/8
powierzchnia działki -     1,8984 ha
   
numer działki -     128/4 (udział 23598/30775 części)
numer księgi wieczystej -     KW nr OL1P/00015867/7
powierzchnia działki -     0,0422 ha
   
Opis nieruchomości -     Nieruchomość (dawny kompleks szkoleniowo-wypoczynkowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) przeznaczona do sprzedaży składa się z trzech działek: nr 128/1 o pow. 0,2683 ha zabudowanej 3 (trzema) budynkami użytkowymi w tym 2 (dwoma) wypoczynkowymi i 1 (jednym) stołówki o łącznej powierzchni użytkowej 613,40 m2, nr 128/3 o pow. 1,8984 ha niezabudowanej z drzewostanem i infrastrukturą komunikacyjną (chodnik z kostki brukowej, droga gruntowa) oraz nr 128/4 o pow. 0,0422 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o całkowitej pow. użytkowej 307,75 m2, składającym się z dwóch lokali, 1 (jednego) mieszkalnego i 1 (jednego) użytkowego, przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy składający się z pomieszczeń użytkowych o pow. 187,71 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o pow. 48,27 m2, co łącznie stanowi pow. użytkową 235,98 m2. Do lokalu przynależy udział w prawie własności gruntu działki nr 128/4, który wynosi 23598/30775 części. Wszystkie trzy działki wchodzące w skład przeznaczonej do zbycia nieruchomość oznaczone są w opieracie ewidencji gruntów i budynków miasta ruciane-Nida jako kontur „Bi – inne tereny zabudowane”. Przedmiotowa nieruchomość posiada uzbrojenie w media (tj.: prąd, kanalizacja, woda oraz lokalne CO w postaci kotłowni olejowej) Cała nieruchomość położona jest nad brzegiem jeziora Nidzkiego (w bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej). Pomosty usytuowane na działce jeziora (działka nr 127) nie wchodzą w skład zbywanej nieruchomości.

 

Cena nieruchomości -     1.887.927,00 zł

 

1.      Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/225/2013 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2.      Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Nadbrzeżna oznaczona działką nr 3095/6) poprzez usytuowaną służebność gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu każdoczensemu właścicielowi działki nr 128/2 (po podziale działki o numerach 128/3 i 128/4) przez fragment działki oznaczonej numerem 3095/11 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie KW nr OL1P/00025996/3.

3.      Warunkiem zbycia nieruchomości będzie dodatkowo obciążenie służebnością gruntową działki 128/3, polegającej na zapewnieniu każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na działce nr 128/4 prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 128/3. W związku, z tym na rzecz ewentualnego nabywcy przedmiotowej nieruchomości zostanie uiszczona jednorazowa opłata z tytuły służebności gruntowej w kwocie 1.897,89 zł w tym podatek VAT 23% w kwocie 354,89 zł.

4.      Przedmiotowa nieruchomość, oprócz obciążeń wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego wykazu jest wolna od innych obciążeń.

5.      Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

6.      Sprzedawana nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

7.      Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 22/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a.

8.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

9.      Na żądanie nabywcy może być przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
Koszt postępowania ponosi nabywca.

10.    Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida – Uchwała Nr X/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29.06.1999 r. informuje, że przedmiotowy teren jest położony w obszarze zainwestowania turystycznego.

11.    Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.04.2014 r.

12.    Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.

13.    Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19.02.2014 r. do dnia 12.03.2014 r.

 

 

 

 

STAROSTA

             Powiatu Pisz

        mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

         WICESTAROSTA

 Powiatu Pisz

                                                                                                   mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2014 14:31
Data opublikowania: środa, 19 lut 2014 09:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2014 10:29
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1087 razy