BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

działki pod garaże
Pisz dn. 27.02.2004 r. WYKAZ   NR  G. 7004/16/2004 


nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst
jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami). Położenie nieruchomości  - m. Ruciane Nida, ul.
11- tego Listopada


Numer KW                          - 28747


Opis nieruchomości          - działki niezabudowane
przeznaczone pod
budownictwo                                                                   
garażowe – dz. 227/23 - 227/29                                          -
działka do wspólnego użytkowania – dojazdy do garaży – dz. 227/5 Nr dz. 227/23 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr dz. 227/24 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/25 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/26 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/27 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr dz. 227/28 o pow. 0,0018 ha – cena
nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dz. 227/29 o pow. 0,0018 ha – cena nieruchomości – 1.189,-złNr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.     
Nieruchomość objęta powyższym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i
zgodnie z Uchwałą nr XLIII/221/2002 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 sierpnia 2002r.
i Uchwałą nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2003 r. została
przeznaczona do sprzedaży.2.     
Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.3.     
Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.4.     
Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida
O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.5.     
Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym
przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub
odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą
wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.


Wykaz
niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27 lutego 2004 r. do 22
marca 2004 r. 


Data powstania: poniedziałek, 15 mar 2004 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2004 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 24 mar 2004 07:38
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1729 razy