BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu

Statut
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Piszu
(tekst jednolity)Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Piszu, zwane dalej „szkołą” funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu przy ul. Warszawska 5
2. Pełna nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Policealna dla Dorosłych
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
3. Szkoła działa na podstawie statutu oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i innych przepisów wykonawczych
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Piski
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
6. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi:
a) na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie – maksymalnie 2 lata
7. Szkoła kształci w zawodach:
a) technik rachunkowości 412[01]
b) technik informatyk o cyklu dwuletnim, symbol cyfrowy 351203
c) technik bezpieczeństwa i higieny pracy w cyklu półtorarocznym, symbol cyfrowy 325509
d) technik ochrony fizycznej osób i mienia w cyklu dwuletnim, symbol cyfrowy 541315
e) technik administracji w cyklu dwuletnim, symbol cyfrowy 334306
f) technik drogownictwa w cyklu dwuletnim, symbol cyfrowy 311206
g) technik archiwista w cyklu dwuletnim, symbol cyfrowy 441403
h) opiekunka środowiskowa w cyklu rocznym, symbol cyfrowy 431204
i) asystent osoby niepełnosprawnej w cyklu rocznym, symbol cyfrowy 341201
j) opiekun medyczny w cyklu rocznym, symbol cyfrowy 522102
8. Szkoła jest placówką budżetową

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 2
Celem i zadaniem szkoły jest:
1. Zapewnienie słuchaczom wystarczającego poziomu wykształcenia umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, oraz możliwość dalszego kształcenia
2. Kształtowanie pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 3
Organami szkoły są:
1. Dyrektor Zespołu Placówek kształcenia Ustawicznego, zwany dalej „dyrektorem”
2. Rada pedagogiczna
3. Samorząd Słuchaczy

§ 4

W szkole dopuszcza się utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych, wyłącznie za zgodą organu prowadzącego

§ 5
Dyrektor szkoły:
1. Szkołą kieruje dyrektor
2. Funkcję dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący
3. Dyrektor kieruje pracą szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa przy pomocy wicedyrektora
4. Zasady powoływania wicedyrektora określają odrębne przepisy
5. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor

§ 6

Do zakresu uprawnień i obowiązków dyrektora szkoły należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
2. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
3. Sprawowanie opieki nad słuchaczami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju.
4. Kierowanie pracami Rady Pedagogicznej.
5. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa
6. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Samorządu Słuchaczy.
7. Zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
8. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
9. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kadr porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
10. Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
11. Dokonuje skreśleń słuchaczy z listy słuchaczy na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.
12. Organizuje i odpowiada za działalność administracyjną, gospodarczą i finansową szkoły.
13. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 7

Rada pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor , a w szczególnych przypadkach funkcję taką może pełnić wicedyrektor.
3. Rad Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub nadzwyczajnych, zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych
4. Członkiem Rady Pedagogicznej jest każdy nauczyciel uczący w szkole, bez względu na ilość godzin i formę zatrudnienia.

§ 8

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy.
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) organizacja pracy szkoły, w tym rozkład zajęć w ramach zjazdów
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
a) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
3. Do innych kompetencji należą:
a. przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego uchwalenie i dokonywanie zmian.
b. ustalenie regulaminu swojej działalności,
c. występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

§ 9

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych, oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej
3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, protokół z przebiegu posiedzenia rady pedagogicznej w terminie 7 dni od daty posiedzenia rady pedagogicznej wpisuje się do księgi protokołów
5. członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej rada decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu
6. członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły
7. członkowie rady pedagogicznej maja obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej u przewodniczącego

§ 10

Samorząd słuchaczy

1. W szkole może działać samorząd słuchaczy
2. Powoływane przez słuchaczy szkoły organy Samorządu Słuchaczy są reprezentantami ogółu słuchaczy.
3. Zasady wybierania oraz zasady i zakres działania organów samorządu określa jego regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
4. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną jego zgodności ze Statutem szkoły.
5. Organy Samorządu Słuchaczy mają prawo do przedstawienia wniosków i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących słuchaczy oraz związanych z funkcjonowaniem szkoły.
6. Do zadań organów Samorządu Słuchaczy należy reprezentowanie i ochrona interesów z zakresie spraw związanych z procesem kształcenia oraz socjalno-bytowych i kulturalnych.
7. Dyrektor uchyla uchwały organów Samorządu Słuchaczy niezgodnie z prawem i statutem szkoły.

§ 11

Współpraca organów szkoły i rozwiązywanie sporów między nimi

1. Współpraca organów szkoły polega na statutowo zagwarantowanej niezależności organów i poszanowaniu ich odrębności.
2. Przedstawiciele organów uczestniczący gościnnie w obradach występują z głosem doradczym. Przedstawiciele ci mogą składać i formułować wnioski, projekty, oceny (opinie) i zażalenia dotyczące wszystkich spraw.
3. Organ przyjmujący wnioski, projekty, oceny bądź opinie zobowiązany jest do przedstawienia swego stanowiska w ciągu 2 tygodni, bądź – za zgodą organu składającego wniosek – na najbliższym jego posiedzeniu o charakterze plenarnym.
4. W czasie zaistnienia nierozwiązywalnego wewnętrznie sporu lub poważnej rozbieżności zdań wiążącą decyzję wydaje:
a. Dyrektor szkoły po konsultacji z Radą Pedagogiczną,
b. Organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego właściwy ze względu na przedmiot sporu, podejmujący ostateczną decyzję.
Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

§ 12

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz decyzje Kuratora Oświaty w Olsztynie.

§ 13

1. Organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
2. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor. W określonym terminie dyrektor zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną oraz po konsultacji z organem nadzorującym przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

§ 14

Realizację zadań szkoły wymienionych w § 2 niniejszego statutu określa plan pracy ZPKU na dany rok szkolny.
§ 15

1. Szkoła prowadzone jest w formie zaocznej
2. Szkoła kształci słuchaczy na podstawie ramowych planów nauczania stosowanych w szkołach publicznych dla dorosłych.

§ 16

1. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie w soboty i niedziele według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania i arkusza organizacyjnego.
2. Konsultacje zbiorowe odbywają się ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym semestrze, przy czym z niektórych przedmiotów organizuje się je z podziałem na grupy
3. Czas zegarowy jednej konsultacji wynosi 45 minut lub 90 minut (2 x 45 minut), godzina lekcyjna zajęć praktycznych wynosi 55 minut.
4. Dopuszcza się możliwość organizacji w szkole zaocznej konsultacji indywidualnych w wymiarze do 20 % ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia, organizowanych przez dyrektora na podstawie odrębnego planu zajęć.
5. Słuchacze szkoły otrzymują indeksy według wzoru odrębnie ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
6. W szkole nauczyciele kierują samodzielną naukę słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez:
a. zapoznanie słuchaczy z programami nauczania,
b. udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia,
c. udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji,
d. organizowanie konferencji instruktażowych konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
e. ocenianie prac kontrolnych.
8. W szkole organizuje się w ciągu semestru dwie konferencje instruktażowe: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.
9. Ocenianie i promowanie słuchaczy przeprowadzone jest na podstawie wewnątrzszkolnych zasad.

§ 17

1. Szkoła uwzględniając potrzeby słuchaczy może:
a. organizować im nieodpłatne zajęcia wyrównawcze, (w miarę posiadanych środków),
b. prowadzić nauczanie w zespołach przedmiotowych na podstawie odrębnych przepisów,
c. dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą być organizowane dodatkowe konsultacje ( w miarę posiadanych środków).

§ 18

1. Liczba słuchaczy w oddziale wynosi co najmniej:
a) w klasie I - 26 słuchaczy
b) w klasie II- 20 słuchaczy
2. W szkole, w uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji organu prowadzącego dopuszcza się organizację kształcenia w klasach I o liczbie słuchaczy mniejszej niż 26, w klasie II mniejszej niż 20.

§ 19

Dyrektor powierza każdy oddział – semestr opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym semestrze zwanego dalej „opiekunem”. Opiekun wykonuje zadania wychowawcy określone odrębnymi przepisami.


Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 20

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jej jakość, wyniki oraz bezpieczeństwo słuchaczy na terenie placówki.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do:
a. realizowania programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, semestrach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły.
b. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c. systematycznego oceniania słuchaczy,
d. bezstronności i obiektywizmu w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwego ich traktowania,
e. udzielania wszechstronnej pomocy słuchaczem w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
f. otoczenia szczególną opieką słuchaczy szczególnie zdolnych i rozwijanie ich zainteresowań,
g. zapoznawanie słuchaczy z programem nauczania,
h. przeprowadzanie wszelkiego typu egzaminów,
i. terminowego sprawdzania prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy,
j. prowadzenia prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, klasy lub semestru,
k. bieżącego wpisywania ocen do dzienników i indeksów,
l. uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez inne instytucje,
m. udzielania konsultacji indywidualnych lub zbiorowych słuchaczom poza obowiązkowym wymiarem zajęć wynikających z planu zajęć,
n. współpracy z biblioteką szkolną w zakresie gromadzenia księgozbioru bibliotecznego i kaset video w odniesieniu do danego przedmiotu,
o. przygotowanie materiałów pisemnych i kserograficznych dla słuchaczy szkół zaocznych,
p. pomocy słuchaczom w organizowaniu uroczystości i imprez kulturalnych w szkole,
q. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rad pedagogicznych i komisjach przedmiotowych,
r. sporządzania semestralnych planów pracy wg obowiązującego w szkole wzoru
5. Nauczyciel uprawniony jest do:
a. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
b. formułowanie autorskich programów nauczania,
c. decydowanie o cenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich słuchaczy,
d. wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kadr regulaminowych dla swoich słuchaczy.

§ 21

1. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru treści programów nauczania,
b. ustalenie zakresu materiału programowego przeznaczonego do realizacji w każdym semestrze,
c. organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doradztwa metodycznego,
d. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania,
e. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
f. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania do realizacji w formach szkolnych i pozaszkolnych (konkursowych).

§ 22

1. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami.
2. Opiekun semestru jest zobowiązany za zapoznanie swoich wychowanków m.in. ze statutem szkoły, zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, sprawami bhp i p. poż. oraz z zasadami organizacji pracy i nauki w szkole.
3. Do zadań opiekuna semestru należy:
a. czuwanie nad systematycznym uczęszczaniem słuchaczy do szkoły,
b. ustalania przyczyn nieobecności słuchacza na zajęciach,
c. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danym semestrze,
d. podejmowanie właściwych środków zaradczych w przypadku niewłaściwego zachowania się słuchacza,
e. rozwijanie samorządnych form życia społecznego i integracji zespołu semestralnego,
f. kształtowanie rozumienia podstawowych zasad samokształcenia.
4. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących semestru w zakresie:
a. prawidłowego prowadzenia dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,
b. sprawdzenia dokumentów wychowanków – egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe,
c. zgodności wpisów w dzienniku lekcyjnym z dokumentacją semestru,
d. prawidłowego wpisywania zaliczeń do indeksów i świadectw,
e. wypełnianie arkuszy klasyfikacyjnych semestru.

§ 23

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Funkcję wicedyrektora powierza za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły, z funkcji tej odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, Rady Powiatu i Rady Pedagogicznej .
3. Dyrektor ustala obowiązki wicedyrektora, do których w szczególności należy:
a. współpraca z dyrektorem w zakresie realizacji zadań dotyczących działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
b. koordynowanie działalności organów szkoły poprzez zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole
d. czuwanie nad prawidłową realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz innych zajęć z działalnością statutową szkoły,
e. tworzenie właściwego klimatu doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli,
f. opracowywanie planu zajęć konsultacji,
g. nadzór nad klasyfikacją i promowaniem słuchaczy, przebiegiem egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych,
h. zastępowanie dyrektora podczas nieobecności,
i. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora .

§ 24

Działalność administracyjną szkoły, zasady powoływania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy.
1. W szkole mogą być tworzone stanowiska:
a. głównego księgowego,
b. samodzielnego referenta – kasjera,
c. referenta,
2. Zadaniem osób powołanych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1 jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą zgodnie z przydziałem czynności (zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności).


Rozdział VI

Słuchacze szkoły

§ 25
1. Rekrutacji słuchaczy dokonuje się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły na semestr pierwszy lub wyższy składają dokumenty w terminie ustalonym przez dyrektora.
3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:
a) podanie o przyjęcie do szkoły – druk opracowany przez szkołę
b) 2 fotografie podpisane na odwrocie
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

§ 26

1. Do szkoły przyjmowani są słuchacze, którzy ukończyli 18 rok życia.
2. Górnej granicy wieku nie wyznacza się.


§ 27

1. O przyjęcie do szkoły na semestr odpowiednio-wyższy, może ubiegać się słuchacz z oceną niedostateczną, jeżeli przedmiot, z którego ma tę ocenę nie występuje w planach nauczania szkoły .
2. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy jest świadectwo szkolne lub wpis w indeksie potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego albo zdanie egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego
3. Słuchacz szkoły otrzymuje indeks, w którym rejestrowane są osiągane przez niego wyniki.

§ 28
Słuchacze szkoły mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
3. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zakresie danych przedmiotów i sposobów kontroli postępów w nauce.
7. Jawnego omówienia uwag, dotyczących ocenianych prac kontrolnych.
8. Zapoznanie się z zasadami wewnętrznego systemu oceniania.
9. Otrzymanie na początku semestru terminarza konsultacji zbiorowych na dany semestr w szkołach zaocznych.
10. Otrzymanie legitymacji szkolnych – zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń służących do nauki.
12. Zasady działalności Samorządu Słuchaczy określa odrębny regulamin.

§ 29
Słuchacz ma obowiązek:
1. Godnego reprezentowania szkoły.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wynikających z planu i programu nauczania.
3. Opanowania materiału nauczania określonego programem.
4. Ścisłego przestrzegania przepisów, zaleceń i zarządzeń wydanych przez administrację szkoły, nauczycieli i dyrekcję szkoły.
5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Dbania o sprzęt, urządzenia szkolne i pomoce dydaktyczne, naprawianie bądź rekompensowanie wyrządzonych szkód.
7. Usprawiedliwienia (wyjaśnienie przyczyn) nieobecności na zajęciach, z których nie został zwolniony.
8. Przystępowania do egzaminów zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
9. Dbania o schludny wygląd w szkole
10. Dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
11. wyłączania telefonów komórkowych w czasie trwania zajęć, nie korzystania z nich w czasie trwania zajęć.
12. Nie palenia tytoniu na terenie szkoły.
13. Nie spożywania alkoholu na terenie szkoły i nie przychodzenia na zajęcia w stanie nietrzeźwym.
14. Przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, wewnętrznych zarządzeń dyrektora , poleceń opiekuna semestru, uchwał Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Słuchaczy.
15. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz spożywania i rozprowadzania środków odurzających.

§ 30

1. Słuchacze szkoły są wynagradzani za:
a. rzetelną naukę i pracę społeczną,
b. wzorową postawę,
c. wybitne osiągnięcia w nauce,
d. dzielność i odwagę.
2. Rada Pedagogiczna stosuje następujące rodzaje nagród:
a. list pochwalny do zakładu pracy,
b. dyplom dla słuchacza,
c. nagrody książkowe,
d. wyróżnienie podczas spotkań całej społeczności szkolnej,
§ 31

1. Za naganne zachowanie przewiduje się niżej wymienione rodzaje kar:
a. upomnienie opiekuna semestru,
b. upomnienie lub nagana dyrektora ,
c. upomnienie lub nagana dyrektora udzielona publicznie wobec słuchaczy,
d. zawiadomienie zakładu pracy o nagannym zachowaniu,
e. skreślenie z listy słuchaczy szkoły.
2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
a. rażącego naruszenia statutu szkoły i obowiązujących regulaminów (np. narkotyzowania się, spożywanie alkoholu, chuligańsko-bandyckiego zachowania się kradzieży itp.),
b. opuszczenie ponad 50 % obowiązkowych konsultacji przewidzianych w szkolnym planie nauczania
c. nie uzyskania promocji na semestr wyższy
3. Wykonanie kary może być zawieszone na określony czas.
4. Od wymierzonej kary słuchaczowi przysługuje odwołanie:
a. do dyrektora za pośrednictwem samorządu słuchaczy od kar z pkt. 1 a-d
b. do Kuratorium Oświaty delegatura Ełk za pośrednictwem dyrektora – od kary usunięcia ze szkoły.Rozdział VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 32

Szkolny system oceniania dla szkoły opracowany został z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego rozporządzenia MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających te podstawę.
Program nauczania jest realizowany w ciągu roku szkolnego z podziałem na dwa semestry:
1. semestr pierwszy – od września do stycznia
2. semestr drugi – od lutego do czerwca
Terminy klasyfikacji podawane są w kalendarzu szkolnym§ 33
Zasady oceniania w szczególności ustalają:

1. Skalę i sposób formułowania ocen bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych.
2. Termin i formę informowania słuchacza o przewidywanych dla niego ocen klasyfikacyjnych.
3. Termin klasyfikacji semestralnej.
4. Tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.


§ 34
Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2. Pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
3. Dostarczanie informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 35
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
2. Bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie , niektórych zajęć edukacyjnych.
3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
4. Ustalanie ocen semestralnych i warunki ich poprawiania.

§ 36
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

1. Nauczyciel na początku każdego semestru informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Zapoznaje słuchaczy z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych oraz z metodyką samodzielnej pracy i sposobem prowadzenia notatek.
2. Opiekun semestru na początku każdego roku szkolnego informuje słuchaczy o zasadach oceniania.

§ 37
1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się
2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
3. Wprowadza się następujące etapy oceniania:
- w styczniu – klasyfikacja semestralna, klasyfikacja słuchaczy semestru programowo najwyższego
- w czerwcu – klasyfikacja semestralna, klasyfikacja końcowa semestru programowo najwyższego

§ 38
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne oceny semestralne wyraża się w stopniach i ustala się wg następującej skali:
stopień celujący - cel (6)
stopień bardzo dobry - bdb (5)
stopień dobry - db (4)
stopień dostateczny - dst (3)
stopień dopuszczający -dop (2)
stopień niedostateczny - ndst (1)
2. Ustala się następujące kryteria stopni:
a. Stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
• posiada wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
• rozwiązuje problemy nietypowe.
b. Stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.
c. Stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
• opanował wiadomości na poziomie pozwalającym rozwiązywać samodzielnie typowe zadania i problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, swobodnie posługuje się słownictwem typowym dla danego przedmiotu.
d. Stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie średnim, nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne ze zdarzającymi się błędami lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
e. Stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
• ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
f. Stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
• nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

3. Oceny ostateczne z egzaminów semestralnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4. Oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchacz może otrzymać do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela.
5. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowych plusów i minusów nie uwzględnia się.

§ 39

1. W Placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana słuchaczom w formie porad i konsultacji lub zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, nauczyciel przekazuje słuchaczowi informacje określające, jakie wiadomości należy uzupełnić a szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z tych zajęć uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

§ 40

1. Sprawdzanie osiągnięć słuchaczy odbywa się na podstawie:

a. pisemnych prac semestralnych (kontrolnych) i egzaminacyjnych
b. egzaminów ustnych
c. ocen aktywności na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń

§ 41

1. Dokumentacja przebiegu nauczania i osiągnięć słuchaczy stanowią:
a. dziennik lekcyjny
b. arkusze ocen
c. indeksy
d. pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne
e. protokoły z egzaminów semestralnych
2. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się osiągnięcia edukacyjne słuchaczy wystawiając oceny za prace kontrolne, oceny z egzaminów semestralnych. Stopnie z prac pisemnych nauczyciel wpisuje długopisem w kolorze czerwonym, inne zaś zaznacza czarnym lub niebieskim. Nad rubryką z ocenami z prac kontrolnych oraz egzaminów pisemnych i ustnych a także poprawkowych należy wpisać datę sprawdzenia prac, lub przeprowadzenia egzaminu. Nieobecność na zajęciach zaznacza się kreską poziomą.
3. W indeksie słuchacza nauczyciel wpisuje ocenę semestralną i potwierdza ją własnoręcznym podpisem.
4. Prace kontrolne i egzaminacyjne opatrzone recenzją (a w przypadku egzaminu testowego-podana punktacja) przekazywane są dyrektorowi szkoły.
5. Prace kontrolne przechowywane są przez szkołę do końca każdego roku szkolnego, a egzaminacyjne do zakończenia przez słuchacza okresu edukacji w danej szkole .

§ 42
O osiągnięciach słuchaczy szkoła informuje poprzez:
a. wpis ocen do indeksu słuchacza – wpis poprzedzony jest ustnym uzasadnieniem przez nauczyciela przewidywanej oceny semestralnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych
b. udzielanie informacji osobiście słuchaczowi lub upoważnionej przez niego osobie
c. prowadzenie niezbędnej korespondencji listownej

§ 43
1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 44
1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Egzamin ustny może być przeprowadzony przed sesją egzaminacyjną na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły w przypadku , gdy został zrealizowany materiał nauczania , a słuchacze otrzymali oceny pozytywne z prac kontrolnych i wymaganych ćwiczeń.
3. Nauczyciele zobowiązani są w terminie dwóch tygodni przed ustalonym terminem przeprowadzenia egzaminu przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zagadnienia egzaminacyjne, a najpóźniej w przeddzień egzaminu pisemnego lub ustnego, zestawy pytań egzaminacyjnych w postaci biletów.
4. Nauczyciele zobowiązani są powiadomić słuchaczy o terminie egzaminów z miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 45
1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza , który:
a. uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji
b. uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne , drugą pracę kontrolną.
2. Wszystkie prace kontrolne powinny być ocenione co najmniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
3. Słuchacz wykonuje jedną pracę kontrolną w semestrze z każdego przedmiotu.
4. Tematy prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów słuchacz otrzymuje najpóźniej na drugim zjeździe danego semestru. Słuchacz ma obowiązek złożyć prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów najpóźniej do piątego zjazdu w danym semestrze.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie , zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym , wyznaczonym przez dyrektora szkoły:
a. po zakończeniu semestru jesiennego, najpóźniej do końca lutego;
b. po zakończeniu semestru wiosennego, najpóźniej do 31 sierpnia.
6. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w § 45 ust.1, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy
7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza. Pisemny wniosek słuchacz składa do sekretariatu szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 46
Zasady przeprowadzania egzaminu semestralnego:

1. Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej i ustnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzje w tej sprawie opiekun podaje do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
2. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne słuchacz zdaje w formie ustnej
3. Na egzamin pisemny przeznacza się 2 godziny lekcyjne.
4. Słuchacze piszą prace egzaminacyjne na przygotowanym wcześniej papierze kancelaryjnym opatrzonym w prawym górnym rogu pieczęcią podłużną szkoły.
5. Egzamin ustny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
6. Na przygotowanie się do egzaminu ustnego przeznacza się słuchaczowi maksymalnie 15 minut od momentu wylosowania biletu z zestawem pytań opatrzonych pieczęcią podłużną szkoły. Egzamin ustny trwa do 15 minut.
7. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z zajęć praktycznych, technologii informacyjnej może mieć formę zadania praktycznego

§ 47
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny co najmniej dobre.
2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

§ 48
1. Oceny uzyskane przez słuchacza za prace kontrolne , ćwiczenia i inne formy aktywności są jawne. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
2. Na wniosek słuchacza, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne pisemne, prace z egzaminów semestralnych są udostępniane słuchaczowi do wglądu

§ 49
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 , w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawna zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§ 50
1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły, słuchacz zobowiązany jest zdać pozytywnie egzaminy klasyfikacyjne.
2. Słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.1, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania semestrów niższych od semestru tej szkoły do, której słuchacz przechodził.

§ 51
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemną pracę słuchacza i zwięzłą informację na temat jego odpowiedzi ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
4. Egzamin klasyfikacyjny pisemny i ustny odbywa się w jednym dniu.
5. W przypadku kilku egzaminów klasyfikacyjnych odbywają się one w kolejnych dniach po pierwszym egzaminie.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalony przez dyrektora szkoły i uzgodniony ze słuchaczem. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 52
Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
§ 53
1. Słuchacz , który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzone po każdym semestrze.

§ 54
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:
a. po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego
b. po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia
2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego, matematyki składa się w części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.
3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
4. Do protokołu dołącza się pracę pisemną słuchacza i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
5. Słuchacz , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym przez dyrektora szkoły , jednak nie później niż do końca marca w sesji jesiennej , lub do końca września w sesji wiosennej.
6. Słuchacz , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy

§ 55
1. Słuchacz szkoły policealnej odbywa praktykę zawodową, wymiar praktyk zawodowych reguluje szkolny plan nauczania.
2. Ocenę z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki zawodowej w zakładzie pracy, w którym ona się odbywa
3. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie w którym się kształci
b. Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu
4. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci
5. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 4 lit. b i c słuchacz przedkłada dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym obowiązuje go odbycie praktycznej nauki zawodu
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód, wchodzący w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.
7. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
8. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony odpowiednio w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
9. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.

§ 56
Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być zgłaszane dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna semestru przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
1. Słuchacz może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku zastrzeżeń do egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem do 7 dni od odwołania.
4. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć
6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej
7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 53 ust.1
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie najpóźniej do 31 sierpnia

§ 57
Tryb klasyfikacji słuchaczek w ciąży
1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu rodziny.
2. Na podstawie prośby zainteresowanej słuchaczki udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor szkoły udziela jej urlopu.
3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych, dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia określonych zajęć
4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 58
5. Słuchacz kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
6. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył.


§ 59

Postanowienia końcowe

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Pieczęcie okrągłe z godłem państwa szkoły nie zawierają nazwy ZPKU

§ 60

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
§ 61

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy
3. Zmiany w statucie szkoły są wprowadzane na zebraniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora szkoły do opracowania tekstu jednolitego statutu.
4. Propozycje zmian do statutu mogą zgłaszać: organ prowadzący , organ nadzorujący, dyrektor , rada pedagogiczna, Samorząd słuchaczy

§ 62

Załączniki do statutu są integralną częścią statutu.
Aktualizacji statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 VIII 2013r.

Data powstania: środa, 21 gru 2011 10:02
Data opublikowania: środa, 21 gru 2011 12:43
Data edycji: piątek, 18 paź 2013 13:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 paź 2013 13:15
Opublikował(a): Sławomir Smoktunowicz
Zaakceptował(a): Sławomir Smoktunowicz
Artykuł był czytany: 1675 razy
Ilość edycji: 1