BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6850.2.6.2011 nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

Nieruchomość przeznaczona na siedzibę Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu.
Nowa strona 1
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz, dnia 29.11.2011 r.

     

Wykaz nr G.6850.2.6.2011

     
Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie:
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 1
     
Numer księgi wieczystej KW OL1P/00035976/0
     
Numer działki 498/15
     
Powierzchnia działki 0,6738 ha
     

Lp.

Pow. użytkowa części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w m2

Opis nieruchomości (lokalu)

Przeznaczenie nieruchomości

1.

159,04

Część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego tj.: pomieszczenia biurowe oznaczone numerami porządkowymi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, usytuowane na I piętrze budynku użytkowego nr 1 (siedziba Starostwa), posadowione na działce nr 498/15 o powierzchni 0,6738 ha, położonej w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej

Siedziba Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie        z Uchwałą Nr XIII/85/11 Rady Powiatu Pisz z dnia  24 listopada 2011 r. wyrażona została zgodna na oddanie jej w nieodpłatne użyczenie Powiatowemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Placówek w Piszu, na czas nieoznaczony, bez konieczności przeprowadzania trybu przetargowego.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086), oznaczona jest symbolem    14 U zabudowa usługowa.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.11.2011 r. do dnia 21.12.2011 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

/-/ Andrzej Nowicki

   
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

/-/ Marek Wysocki

 
Data powstania: wtorek, 29 lis 2011 14:23
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2011 14:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 gru 2011 14:55
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 845 razy