BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
zdjęcie  agregat pradotwórczy
zdjęcie agregat pradotwórczy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
I. Nazwa i siedziba jednostki:
Zespół Szkół nr 1, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska.
Tel. 87/ 423-90-24, fax 87/ 423-90-24
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej przy ulicy Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2011 r. o godz. 10:30.
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Warsztaty Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (numer telefonu: 87/423-90-24 lub 87/425-91-60).
IV. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz cena wywoławcza i wysokość wadium:

1. Pielniko - obsypnik- 1 szt.
Cena wywoławcza wynosi: 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt PLN 00/100).
Wysokość wadium wynosi: 15,00 PLN (piętnaście PLN 00/100).
2. Opryskiwacz polowy zawieszany TERMIT P027, rok produkcji 1979 – 1 szt.
Cena wywoławcza wynosi: 200,00 PLN (dwieście PLN 00/100).
Wysokość wadium wynosi: 20,00 PLN (dwadzieścia PLN 00/100).
3. Agregat prądotwórczy, rok produkcji 1982, prądnica synchroniczna 3 fazowa 27kVA, silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym S322AE1, szafa sterownicza 6024.2.JC –
1 szt.
Cena wywoławcza wynosi: 1900,00 PLN (jeden tysiąc dziewięćset PLN 00/100).
Wysokość wadium wynosi: 190,00 PLN (sto dziewięćdziesiąt PLN 00/100).
V. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na wybrane składniki rzeczowe majątku ruchomego w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert tak, aby znalazło się na rachunku Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w momencie otwarcia przetargu.
4. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 90936400002007020718160001 z dopiskiem "Wadium (wymienić składniki)".
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany w ofercie.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
VI. Wymagania dotyczące składanych ofert:
1. Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Zespół Szkół nr1, ul. Sienkiewicza 16,
12 – 230 Biała Piska z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego "
2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej , w zaklejonej kopercie i zawierać:
• imię, nazwisko i adres (dla osób fizycznych), nazwę firmy i siedzibę oferenta,
nr faxu i telefonu (w celu usprawnienia kontaktu), NIP i REGON (dla przedsiębiorców);
• oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
• oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy sprzedaży;
• dowód wniesienia wadium.
3. Ofertę należy wypełnić oddzielnie na każdy składnik rzeczowy majątku ruchomego.
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden składnik rzeczowy majątku ruchomego należy umieścić je w jednej kopercie i zaadresować jak w punkcie 1.
4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę nabycia, komisja przetargowa wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty złożenia ofert oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
1. Oferty należy składać do dnia 25.11.2011 r. do godz. 10:00 w kancelarii Zespołu Szkół
nr 1 , ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska.
2. Dopuszcza się przesyłanie ofert w inny sposób (poczta, firmy kurierskie).
3. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą elektroniczną i faksem.
4. Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:
• złożenia jej po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
• braku danych, o których mowa w punkcie VI lub gdy dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
5. O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.
6. Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w terminie do 30.11.2011 r. (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy.
3. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w niniejszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
2. Materiały przetargowe (wzór oferty -załącznik nr 1, wzór umowy - załącznik nr 2) można otrzymać w siedzibie sprzedającego (kancelaria szkoły) lub pobrać ze strony internetowej www.zsnr1bialapiska.pl - zakładka „Przetargi” lub www.bip.powiat.pisz.pl.

Biała Piska, 2011-11-14 Dariusz Charubin
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Białej Piskiej
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2011 15:59
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2011 07:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 wrz 2012 11:42
Opublikował(a): Jolanta Grenda
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1675 razy