BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nowa strona 1

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nr WZB.6740.I.1.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2000r.,Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych-tekst jednolity z dnia 22 października 2008r.( Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 19 września 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1646N na odcinku Końcewo - Głodowo od km 10+215 do km 11+952 położonej w obrębie Końcewo gm. Ruciane Nida na nieruchomości przed podziałem na działkach nr geod. 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5 w obrębie Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane Nida dz. nr geod. 2/1.

Po podziale na dz. nr geod. 8/6, 11/5, 15/6, 65/4, 65/6, 67/3, 68/3, 89/6, 126/11, 126/13, 128/1, 129/1, 130/3, 137/4, 141/1, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553 obręb Końcewo gm. Ruciane Nida oraz na dz. nr geod. 2/4 i obręb Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane Nida.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16)w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

       z up. STAROSTY

      /-/ mgr inż. Beata Dębińska

  Naczelnik Wydziału Zagospodarowania 

  Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2011 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2011 12:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2011 07:26
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1006 razy