BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.6840.2.1.2011 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.
Nowa strona 2
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, 24.10.2011 r.

     

Ogłoszenie G. 6840.2.1.2011

             Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości

miasto Biała Piska ul. Sikorskiego,

     
numery ksiąg wieczystych  OL1P/00025628/3, OL1P/00037994/1
     

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

Wadium      w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

273/37

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

19600

2.

273/40

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

197,00

3.

273/43

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

  1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

198,00

4.

273/44

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

199,00

5

273/45

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

200,00

6.

273/46

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+2% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

201,00

7.

273/47

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

202,00

8.

273/61

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

203,00

9.

273/62

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

204,00

10.

273/65

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

  1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

205,00

11.

273/68

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu
działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

206,00

1. Forma  przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 37/20/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3. Na wymienione w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości, był organizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 14.10.2011 r., zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium na przedmiotowe nieruchomości).
4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 22.11.2011 r. (włącznie) wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
7. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi
     
     
STAROSTA
  Powiatu Pisz
  /-/ Andrzej Nowicki
   
  WICESTAROSTA
  Powiatu Pisz
  /-/ Marek Wysocki
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2011 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2011 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lis 2011 09:48
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1045 razy