BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.6840.2.1.2011 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, 11.08.2011 r.

     

Ogłoszenie G. 6840.2.1.2011

     
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego,
     
numery ksiąg wieczystych  OL1P/00025628/3 i OL1P/00037994/1
     

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział w działce nr 273/75 do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

Wadium w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

273/35

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

195,00

2.

273/37

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

196,00

3.

273/40

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

197,00

4.

273/43

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

  1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

198,00

5.

273/44

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

199,00

6.

273/45

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

200,00

7.

273/46

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+2% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

201,00

8.

273/47

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

202,00

9.

273/61

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

203,00

10.

273/62

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

204,00

11.

273/65

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

  1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

205,00

12.

273/68

273/75

0,0018

0,1910

 

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

   1098+23% VAT

    849+23%VAT

1947+23% VAT

206,00
1. Forma  przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 37/20/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2011 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 08.09.2011 r. (włącznie) wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
6. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.
     
     
   
  STAROSTA
  Powiatu Pisz
  /-/ Andrzej Nowicki
   
 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

/-/ Waldemar Brenda

 
Data powstania: czwartek, 11 sie 2011 12:22
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2011 10:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 wrz 2011 08:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1089 razy