BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/4/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Ruciane-Nida przy ul. Gałczyńskiego, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
     
     

Starostwo Powiatowe
          w Piszu

Pisz dnia 17.09.2010 r.

     

Wykaz G.7011/4/2010

     

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

     
Położenie nieruchomości miasto Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego
     
Numer księgi wieczystej OL1P/00030580/2
     
Powierzchnia działki       0,0621 ha
     
Numer księgi wieczystej OL1P/00030580/2
     
Cena nieruchomości gruntowej 39 974,00 zł.+ 22% VAT
     
Opis nieruchomości        Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

     
1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 180/2010 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.11.2010 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.09.2010 r. do dnia 11.10.2010 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: piątek, 17 wrz 2010 13:20
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2010 11:37
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lis 2010 09:57
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1070 razy