BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/1/2010 o sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza.
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 13.09.2010 r.

     

Ogłoszenie G.7001/1/2010

     
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego    w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sienkiewicza
     
numer księgi wieczystej KW OL1P/00025628/3
     

Lp

Numery działek

Pow. działek

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Cena wywoławcza (kwota pogrubionym drukiem)

W tym wartość poniesionych nakładów

Wadium

1.

168/16

168/28 do 10/663 części

0,0010 ha

0,0877 ha

-

10/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

520,00 zł

307,00 zł + 22% VAT

2020,00 zł

   307,00 zł + 22% VAT

2327,00 zł + VAT j.w.

1500,00 zł

-

240,00 zł
     
1.

Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały nr 49/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia    10.12.2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 10/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 900.
3.

Na wymienione w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości były organizowane przetargi:
- ustny ograniczony do pracowników i emerytów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w dniu 15.10.2009 r. zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium na przedmiotową
  nieruchomość),
-
w dniu 25.03.2010 r. przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium na przedmiotowe nieruchomości).

4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce, w podanej kwocie, w terminie do dnia 12.10.2010 r. wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki). Wpłaty należy dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
7. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 168/16 objęta niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
9. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
10. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
12. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.
     
     
                                                       STAROSTA
                                                      Powiatu Pisz
                                                 mgr Andrzej Nowicki
   
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Data powstania: wtorek, 14 wrz 2010 08:45
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2010 09:14
Data przejścia do archiwum: niedziela, 17 paź 2010 09:24
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1228 razy