BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości budynkowych, lokalowych oraz dopisania rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających na terenie gminy Orzysz powiat piski
G
 

G.7436-1/34/2010                                                                                           Pisz, dn. 2010-03-24

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości budynkowych, lokalowych oraz dopisania rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających na terenie gminy Orzysz powiat piski.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało: PRO-GEO Usługi Geodezyjno-Informatyczne 82-300 Elbląg ul. Słoneczna 36/50.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wykonywać będzie na terenach posesji pomiary uzupełniające budynków i zbierać informacje dotyczące:

-           danych podmiotowych właścicieli,

-           konstrukcji i funkcji budynków,

-           powierzchni użytkowej budynków,

-           powierzchni użytkowej lokali,

-           roku zakończenia budowy, itp.,

-           uzgodnień włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przyległych z właścicielami tych działek oraz z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Zarząd w Piszu.

           W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

 
 
 
 

Z up. STAROSTY

 

/-/ inż. Henryk Wrzosek

 

 GEODETA POWIATOWY

 
Data powstania: piątek, 9 kwi 2010 12:14
Data opublikowania: wtorek, 4 maj 2010 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2010 09:37
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1414 razy