BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko księgowego

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego
12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 Nr 223, poz. 1458) oraz art.45 ust. 2 z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (dz.U. 249, poz. 2104 z późn.zm.) Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
Nazwa i adres jednostki werbującej: Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego 12-200 Pisz
ul. Gizewiusza 3
Stanowisko – główny księgowy wymiar etatu – ½ etatu – umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Placówek kształcenia Ustawicznego w Piszu ul. Gizewiusza 3
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;
5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego
7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;Wymagania niezbędne:
1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych
2. znajomość przepisów oświatowych oraz samorządowych
3. znajomość przepisów podatkowych, płacowych
4. znajomość przepisów ZUS
5. umiejętność obsługi programów komputerowych (w tym programów finansowo-księgowych, płacowych, Płatnik
6. znajomość przepisów wynikających z ustawy Karta Nauczyciela
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych;
2. sporządzanie sprawozdań finansowych
3. przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych placówki;
4. sporządzanie deklaracji podatkowych;
5. sporządzanie deklaracji ZUS;
6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
Wymagane dokumenty:
1. CV z listem motywacyjnym
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie ( potwierdzone za zgodność o oryginałem)
3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy ( potwierdzone za zgodność z oryginałem)
4. Kserokopia dowodu osobistego
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.XII.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.)
6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3 w terminie do 07 kwietnia 2010r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie postępowania konkursowego.
Data powstania: wtorek, 23 mar 2010 12:23
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2010 12:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:33
Opublikował(a): Sławomir Smoktunowicz
Zaakceptował(a): Sławomir Smoktunowicz
Artykuł był czytany: 2010 razy