BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/3/2009

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 13.11.2009 r.

Wykaz G. 7011/3/2009

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pi         obręb Piaski, gm. Ruciane - Nida

 

 

 

Numer działki

 –

5/6

 

 

 

Powierzchnia działki     

 –

0,0136 ha

 

 

 

Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/00037049/7

 

 

 

Cena nieruchomości gruntowej

 –

 22.239,- zł.+ 22% VAT

 

 

 

Opis nieruchomości       

 –

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie z ustaleniami nie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona była jako – teren usług turystyki i wczasów.

 

 

 

1.      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 206 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2009 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Państwa Iwony i Adama Kryszkiewiczów.

2.      Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.      Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 28.12.2009 r.

5.      Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16.11.2009 r. do dnia   07.12.2009 r.

 

       

 

Data powstania: wtorek, 17 lis 2009 09:19
Data opublikowania: środa, 18 lis 2009 08:04
Data przejścia do archiwum: środa, 9 gru 2009 11:25
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1465 razy