BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7001/7/2009 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Sportowej, w drodze bezprzetargowej.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, dnia 28.07.2009 r.

 

     

Wykaz G.7001/7/2009

     
sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży:
     
I.    
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sportowa
     
numer księgi wieczystej KW OL1P/00025628/3
     
numer działki 273/24
     
powierzchnia nieruchomości 2,4986 ha
     
opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym oraz budowlami tworzącymi infrastrukturę przeznaczoną do sportu i rekreacji (obiekt stadionu sportowego). Na obszarze na którym jest położona nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
     
cena nieruchomości 458 391,00 zł
     
1.

      Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XXII/140/08 z dnia 28 września 2008 r. oraz Uchwałą nr XXIV/149/08 z  dnia 27 listopada 2008 r. Rady Powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.
3.

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Biała Piska.

4. Sprzedawana nieruchomość będzie obciążona nieodpłatnie służebnością gruntową           na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej działką nr 273/23, polegającej na prawie przejścia i przejazdu do drogi publicznej, oznaczonej działką nr 259 – ul. Sportowa.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego             w Kancelarii Notarialnej w Piszu po wcześniejszym sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Piszu.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 09.09.2009 r.
8. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 29.07.2009 r. do dnia 19.08.2009  r.
     
     
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Data powstania: środa, 29 lip 2009 12:21
Data opublikowania: środa, 29 lip 2009 14:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 wrz 2009 07:52
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1230 razy