BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- psycholog
Nowa strona 1

Psycholog

Miejsce pracy: Pisz, woj. Warmińsko - mazurskie

Wydział: Biuro Projektu „TRENER PRACY” – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Ogłoszono dnia: 2009-06-04

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Piszu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

-znajomość procedur programu „TRENER PRACY- zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”,

- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
- wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne /preferowana: specjalizacja kliniczna/,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

b. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dyspozycyjność, kreatywność,

- umiejętność przeprowadzonych badań diagnostycznych osób niepełnosprawnych,

- znajomość obowiązujących metod diagnostycznych /poziom rozwoju umysłowego i sfery osobowościowej oraz uprawnienia do ich stosowania/,

- umiejętność prowadzenia zajęć /indywidualnych, grupowych/ o charakterze terapeutycznym,

- umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, 

- znajomość obsługi komputera.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie badań diagnostycznych (możliwości intelektualne, predyspozycje osobowościowe),
- prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i zbiorowych,
- ścisła współpraca z doradcą zawodowym w zakresie diagnozowania predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych,
- ścisła współpraca z trenerem pracy w zakresie wprowadzania w miejscu pracy i stałego monitorowania osoby niepełnosprawnej,
- współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.

III. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych

 

 IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2009-06-14

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 7, w terminie do dnia 14 czerwca 2009r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – „Psycholog”

c. Miejsce:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Plac Daszyńskiego 7.

 

V. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Biura Projektowego „Osoby niepełnosprawne na Piskim rynku pracy”, ul. Wojska Polskiego 35 12- 200 Pisz, tel. /87/ 425 07 42; 514 532 703, e-mail: trener@powiat.pisz.pl

 

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.powiat.pisz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

 

 

 

Starosta Powiatu Pisz

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: czwartek, 4 cze 2009 14:35
Data opublikowania: czwartek, 4 cze 2009 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 cze 2009 09:08
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1379 razy