BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- doradca zawodowy
Nowa strona 1

Doradca zawodowy

Miejsce pracy: Pisz, woj. Warmińsko - mazurskie

Wydział: Biuro Projektu „TRENER PRACY” – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Ogłoszono dnia: 2009-06-04

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Piszu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

a. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,  

- kwalifikacje do wykonywania czynności doradcy zawodowego zgodnie z art. 94, ust. 2,4,5 Rozdział 17 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: otrzymała licencję zawodową uprawniającą do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, doradcy zawodowego I stopnia lub II stopnia,

-znajomość procedur programu „TRENER PRACY- zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”,

- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 

b. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,
- sprawna organizacja pracy,
- odpowiedzialność,

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dyspozycyjność, kreatywność,

- znajomość obsługi komputera.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie porad zawodowych, indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych,
- określenie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
- określenie przydatności kandydata do zawodu,
- prowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych,
- współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w zakresie:
   - tworzenie banku danych nt. informacji zawodowej,
   - popularyzacji usług w zakresie doradztwa wśród osób niepełnosprawnych,
   - udzielanie porad i pomoc pracodawcom w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- ścisła współpraca z psychologiem i trenerem pracy w zakresie przygotowania i prowadzenia osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy,

 

III. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych

 

 IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2009-06-14

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 7, w terminie do dnia 14 czerwca 2009r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – „Doradca zawodowy”

c. Miejsce:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Plac Daszyńskiego 7.

 

V Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Biura Projektowego „Osoby niepełnosprawne na Piskim rynku pracy”, ul. Wojska Polskiego 35 12- 200 Pisz, tel. /87/ 425 07 42; 514 532 703, e-mail: trener@powiat.pisz.pl

 

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

 

 

Starosta Powiatu Pisz

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: czwartek, 4 cze 2009 13:29
Data opublikowania: czwartek, 4 cze 2009 14:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 cze 2009 09:08
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1568 razy