BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Budynek KTS
G.7004/14/2003 Pisz dnia 06.10.2003 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r.. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze
zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy
(Dz. U. Nr 9, poz.30 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza trzeci przetarg na
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.
Położenie nieruchomości - m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4a
Numer KW - 29150
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem Kolumny Transportu
Sanitarnego, oznaczona w planie zagospodarowania
przestrzennego m. Pisz symbolem A38UZ – teren
istniejącego Szpitala Powiatowego.
Nr dz. 267/7 o pow. 0,2945 ha – cena wywoławcza 170.000,-zł – wadium 9.000,-zł
1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2003 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 sala nr 16.
2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej
wysokości w terminie do dnia 23.10.2003 r. w kasie Starostwa lub na konto
Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 0/Pisz Nr 93641023-84000-
36011-1.001.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie
wypłacone w terminie 3 dni od dnia przetargu .
4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego
się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
5. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni posiadać zezwolenie Ministra
Spraw Wew. i Adm. lub przyrzeczenie wydania zezwolenia.
6. Nieruchomość jest obciążona:
- służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki gruntu
oznaczonej numerem 267/5 polegającą na prawie korzystania z sieci elektrycznej
wraz z przyłączem, sieci kanalizacyjnej i sieci centralnego ogrzewania,
- umową dzierżawy obejmującą 71,2/899,6 udziału w gruncie działki i
pomieszczenie myjni pojazdów o powierzchni 71,2 m2 w budynku KTS zawartą do
dnia 31 grudnia 2003 r. na rzecz Zakładu Wielobranżowego – Mieczysław
Butrymowicz.
7. Nieruchomość obciąża się służebnością gruntową na rzecz właściciela urządzeń
węzła cieplnego w zakresie dojścia i użytkowania powierzchni 39,13 m2 w
budynku KTS zajmowanej przez ten węzeł.
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a
wpłacone wadium zostanie zwrócone.
9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
nieruchomości Zarząd Powiatu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
11. Bliższe informacje dotyczące przetargu można otrzymać pod numerem telefonu
087-423 35 05 wew. 53, 54.
Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2003 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2003 13:21
Data przejścia do archiwum: środa, 29 paź 2003 08:10
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1735 razy