BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Oferta poradni


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

powiatu piskiego
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu przedstawia w załączeniu ofertę współpracy dotyczącą prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, szkoleniowych rad pedagogicznych i zajęć warsztatowych dla nauczycieli oraz prelekcji, zajęć psychoedukacyjnych i treningów dla rodziców.Proponujemy również zajęcia o charakterze szkoleniowym dla zorganizowanych grup nauczycieli stażystów i kontraktowych, ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Terminy wybranych przez Państwa zajęć, należy uzgadniać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


Informujemy jednocześnie, że prowadzone na terenie Poradni zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne oraz zajęcia z uczniami dyslektycznymi) mają charakter otwarty i mogą uczestniczyć w nich zainteresowani nauczyciele.ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: „Dlaczego jesteśmy agresywni? Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami?”.


 2. Imię i nazwisko autora: Halina Niedźwiecka.


 3. Cele i założenia programu: uświadomienie przyczyny zachowań agresywnych. Pokazanie bezpiecznych sposobów odreagowywania napięcia emocjonalnego, radzenia sobie ze złością.


 4. Odbiorcy programu: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych (całe klasy).

 5. Metody zajęć: Dyskusja, praca w grupach, psychozabawy.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny (minimum).

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Słowa, którymi określamy ucznia – tworzenie listy uczuć.

  • Uczucia pozytywne, negatywne – jakie? – klasyfikowanie uczuć.

  • Jak zachowujemy się, gdy się złościmy – lista zachowań.

  • Dlaczego zachowujemy się agresywnie? – bilans zysków i strat.

  • Bezpieczne metody odreagowywania napięcia.
*** 1. Nazwa programu: „Psychologiczne aspekty okresu dojrzewania” – zajęcia psychoedukacyjne.

 2. Imię i nazwisko autora: Agnieszka Grądzka.

 3. Cele i założenia programu: Zajęcia psychoedukacyjne, które mają na celu poznanie przemian sfery emocjonalnej, osobowościowej w okresie dojrzewania.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie klas V szkół podstawowych. Zajęcia dla całej klasy lub w grupach: dziewczęta, chłopcy.

 5. Metody zajęć: Wykład, elementy ćwiczeń warsztatowych.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny lekcyjne.

 7. Osoby prowadzące: Agnieszka Grądzka.

 8. Skrócony program zajęć:

  1. Wprowadzenie mające na celu poznanie grupy, przedstawienie celu zajęć.

  2. Jak zmieniamy się w okresie dorastania?:

   • emocje;
   • myślenie;
   • kontakty z innymi ludźmi.

  3. Nasze trudności:

   • czym są emocje, jak je rozpoznać;
   • co myślę o sobie, czy lubię siebie;
   • ja i moja rodzina;
   • krótkie informacje:

    • kto może mi pomóc?
    • jak mogę pomóc sobie samemu?
*** 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół podstawowych/ponadpodstawowych. Temat „Problemy wieku dorastania. Jak sobie z nimi radzić”.

 2. Imię i nazwisko autora: Maria Wojsław.

 3. Cele i założenia programu:

  • zapobieganie pogłębianiu się trudnościom szkolnym;
  • zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym;
  • zwrócenie uwagi na możliwości udzielania pomocy ze strony osób dorosłych; gdzie mogą o taką pomoc się zwrócić (osoby, miejsca, czas) w sytuacjach trudnych.

 4. Odbiorcy programu: młodzież szkół podstawowych/ponadpodstawowych.

 5. Metody zajęć: wykład, aktywny udział młodzieży.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 zajęcia/45 minut – 2 godziny lekcyjne.

 7. Osoby prowadzące: Maria Wojsław – psycholog.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Problemy wymieniane przez młodzież (wypisane anonimowo wcześniej na kartkach).

  • Ich przyczyny:

   • tkwiące wewnątrz - "biopsychiczne";
   • przyczyny zewnętrzne.


  • Gdzie zgłosić się o pomoc w sytuacjach trudnych:

   • rodzice;
   • nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny;
   • psycholog, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej (Punkt Konsultacyjny);
   • inne osoby;
   • Punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
   • Punkt dla Osób Uzależnionych (alkohol, narkotyki).


  • Jak sobie radzisz ze swoimi problemami. Doświadczenia i przeżycia młodzieży.

  • Pytania ze strony młodzieży.*** 1. Nazwa programu: „Wczesna inicjacja alkoholowa zagrożeniem fizycznego, psychicznego oraz duchowego rozwoju człowieka” – zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich.

 2. Imię i nazwisko autora: Grażyna Turkowska.

 3. Cele i założenia programu: Uświadomienie skutków osobistego i społecznego zagrożenia, wynikających z alkoholizmu. Zdobycie przez młodzież informacji, która pomoże im uniknąć skutków płynących z wczesnej inicjacji alkoholowej.

 4. Odbiorcy programu: Program przeznaczony dla młodzieży szkół średnich (15 – 18-letniej), dla 12 – 15 osobowej grupy.

 5. Metody zajęć: Warsztaty, wykład.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 3 spotkania po 2 godziny każde.

 7. Osoby prowadzące: Grażyna Turkowska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Informacja o chorobie alkoholowej

   • wpływ alkoholu na sferę zdrowia fizycznego, psychicznego oraz duchowość człowieka;
   • fazy rozwoju uzależnienia;
   • istota choroby alkoholowej.

  • Alkoholizm – zagrożeniem dla całej rodziny (współuzależnienie)

   • sytuacja emocjonalna członków rodziny alkoholika, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;
   • umiejętność odmawiania;
   • umiejętność wyrażania swoich emocji, a także szukania pomocy w trudnej sytuacji wynikającej z alkoholizmu rodzica.

  • Formy pomocy – wskazanie odpowiednich osób i instytucji.*** 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla klas maturalnych. Temat: „Co dalej maturzysto?”.

 2. Imię i nazwisko autora: Maria Wojsław.

 3. Cele i założenia programu:

  • uświadomienie czynników wpływających na wybór kierunku kształcenia pomaturalnego i zawodu;
  • umożliwienie młodzieży pełniejszego zrozumienia swoich predyspozycji i preferencji;
  • wskazanie na źródła zdobywania wiedzy odnośnie dalszego kształcenia, wyboru uczelni, kierunków studiów, warunków przyjęć, itd.

 4. Odbiorcy programu: młodzież klas maturalnych.

 5. Metody zajęć: wykład, użycie Kwestionariusza Zainteresowań G. Sprangera (w opracowaniu Cz. Cekiery), Testu Wielorakiej Inteligencji H. Gardner`a, aktywny udział młodzieży.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 3 godziny lekcyjne.

 7. Osoby prowadzące: Maria Wojsław – psycholog, Katarzyna Kuczewska – pedagog.

 8. Program zajęć:

  • omówienie czynników wpływających na decyzję o wyborze zawodu (stan zdrowia i właściwości fizyczne, inteligencja, zdolności, zainteresowania, cechy osobowościowe – temperament, charakter, czynnik ekonomiczny).

  • Predyspozycje szkolne. Inteligencja a zawód – Test Wielorakiej Inteligencji H. Gardner`a, omówienie wyników, udział młodzieży.

  • Czy potrafisz określić swoje zainteresowania? – udział młodzieży (co lubisz robić?, o czym lubisz myśleć?) Kwestionariusz Zainteresowań G. Sprangera, omówienie wyników – zdecydowane jednokierunkowe zainteresowania, ambiwalentne, niski poziom zainteresowań w danych kategoriach (12).

  • Temperament i charakter (składowe osobowości) a zawód. Wyjaśnienie pojęć temperamentu i charakteru, omówienie cech temperamentalnych i cech charakteru w odniesieniu do wybranych zawodów.

  • Czynnik ekonomiczny:

   • sytuacja materialna maturzysty i jego rodziny, możliwości uzyskania pożyczki, kredytu na studia, praca i studia;

   • kierunki rozwoju gospodarki narodowej i związane z tym zapotrzebowanie na kadry;

   • plany perspektywiczne zapotrzebowania na określone zawody uwzględniające rozwój techniczny, komputeryzację, współpracę państw w ramach Unii Europejskiej (języki obce), nowe zawody związane z automatyzacją pracy, elektroniką, atomistyką, organizacją produkcji, reklamą, itd.


  • Informacje o szkołach, uczelniach – gdzie ich szukać?

   • Informatory dla kandydatów na studia wyższe w danym roku akademickim wydawane przez MEN, zawierające informacje dotyczące następujących aspektów:

    • adresy, kierunki i specjalności;
    • kryteria kwalifikacyjne;
    • studia dzienne i zaoczne;
    • studia wieczorowe.


   • Informacje dla kandydatów na studia dzienne (wieczorowe) zaoczne odnośnie rekrutacji kandydatów na I rok studiów wydawane w formie ogłoszeń (ich przykładowa prezentacja) zawierające informacje odnośnie wydziałów, warunków przyjęć, wymaganych dokumentów i źródeł szerszych informacji (np. Zespół ds. Kandydatów na Studia, Dziekanaty Wydziałów i Sekretariaty Kolegiów).

   • Kontakt telefoniczny z uczelnią.

   • Bezpośredni kontakt z uczelnią – rozmowa z władzami uczelni, studentami, możliwość uczestnictwa w kursach przedegzaminacyjnych.
*** 1. Nazwa programu: Biwaki integracyjne dla uczniów kl. I szkół ponadpodstawowych.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Integracja grupy, nawiązanie przyjaznych relacji z nowymi osobami, obniżenie stresu, skrócenie okresu adaptacji do nowych warunków działania ucznia.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie kl. I szkół ponadpodstawowych wraz z wychowawcami (całe klasy).

 5. Metody zajęć: Warsztaty.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego: 2 dni, 14 godzin dla jednej klasy. Pierwsze tygodnie roku szkolnego od września do listopada wg kolejności zgłoszeń ze szkół.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka, Urszula Mierzejewska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Ćwiczenia z zakresu autoprezentacji.

  • Tworzenie norm.

  • Podejmowanie współpracy, przełamywanie barier – ćwiczenia rozwijające wzajemne zaufanie, tworzące poczucie bezpieczeństwa, poprawiające wzajemne relacje.

  • Ćwiczenia służące uwalnianiu napięcia i podnoszące energię grupy.

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna.

  • Ćwiczenia poprawiające uwagę i spostrzegawczość.
*** 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: „Problem tolerancji, kształtowanie postaw akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi. Progi tolerancji”.

 2. Imię i nazwisko autora: Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Uświadomienie prawa każdego człowieka do bycia sobą. Ukazanie niebezpieczeństwa trzymania się stereotypów w ocenianiu innych. Zwrócenie uwagi na granice tolerancji w życiu społecznym.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (pojedyncze klasy).

 5. Metody zajęć: Praca w małych grupach, psychotesty do samooceny, dyskusja.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Co to jest tolerancja? – wspólne tworzenie definicji (praca w grupach).

  • Czy jestem tolerancyjny? – samoocena.

  • Przejawy nietolerancji – dyskusja.

  • Indywidualny próg tolerancji, tolerancja w społeczeństwie – dyskusja.

  • Czego nie wolno tolerować? – dyskusja.

  • Podsumowanie.
*** 1. Nazwa programu: „Jak się uczyć?” – zajęcia psychoedukacyjne.

 2. Imię i nazwisko autora: Program oparty na podstawie M. Łukasiewicz – „Sukces w szkole”.

 3. Cele i założenia programu: Przedstawienie uczniom:

  • jak funkcjonuje pamięć;
  • umiejętność koncentracji;
  • umiejętność skojarzeń.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie klas I – II szkół średnich; 20 – 30 uczniów.

 5. Metody zajęć: Warsztaty.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 5 jednostek lekcyjnych z każdą klasą; 1 x w tygodniu.

 7. Osoby prowadzące: Urszula Mierzejewska, Małgorzata Zejer.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania.

  • Formuła pamięci:

   Pamięć = obraz + akcja


  • Mapy umysłowe.

  • Aktywne słuchanie.
*** 1. Nazwa programu: Młodzieżowa Grupa Terapeutyczno-Rozwojowa.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Rozwój osobisty i rozwój społeczny uczestników grupy.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 5. Metody zajęć: Warsztaty – socjoterapia.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: Rok szkolny i spotkania 1 x w tygodniu 3 – 4 godziny zajęć.

 7. Osoby prowadzące: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć: Program zajęć ustalany jest oddzielnie dla każdej grupy po ćwiczeniach wprowadzających (typu integracyjnego) i rozpoznaniu problemów, nad którymi grupa zamierza pracować.*** 1. Nazwa programu: „Trening psychoedukacyjny w zakresie sztuki uczenia się i zdawania egzaminów z elementami pozytywnej autoprezentacji”.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska w oparciu o program T. Sasak (CMPP-P MEN w Warszawie) oraz „Sukces w szkole”.

 3. Cele i założenia programu:

  • wyposażenie uczniów w proste techniki relaksacyjne;
  • przekazanie uczniom praktycznych technik uczenia się;
  • analiza sytuacji egzaminacyjnych – wyodrębnianie trudności i wskazywanie możliwości ich przezwyciężania.


 4. Odbiorcy programu: uczniowie klas maturalnych.

 5. Metody zajęć: warsztaty: psychozabawy („Czy umiesz się uczyć”, „Czy umiesz zdawać”), odgrywanie scenek, mini-wykłady.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 12 godzin lekcyjnych realizowanych po 1 godz. W tygodniu bądź po 2 godz. Tygodniowo; czas trwania – 6 lub 12 tygodni.

 7. Osoby prowadzące: Urszula Mierzejewska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • „Jak funkcjonuję w roli ucznia” (praca w parach).

  • Moje sukcesy w szkole i związane z tym mocne strony:

   • co mnie powstrzymuje przed bardziej intensywnym wykorzystaniem moich mocnych stron (czynniki zewnętrzne i wewnętrzne);
   • jak działam przy nastawieniu: „chcę”, „muszę”.

  • Techniki relaksacyjne:

   • ćwiczenia oddechowe;
   • ćwiczenia energetyzujące;
   • ćwiczenia koncentrujące, wizualizacyjne.

  • Techniki uczenia się:

   • łańcuchowa metoda skojarzeń;
   • haki pamięciowe;
   • mapy umysłowe, notowania strumieniowe.

  • Zasady zdawania egzaminów pisemnych (w tym testów) i ustnych:

   • rozplanowanie czasu;
   • kolejność odpowiedzi;
   • pozytywna autoprezentacja.

  • Symulacja sytuacji egzaminacyjnej – ćwiczenia.
SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE, ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA NAUCZYCIELI
 1. Nazwa programu: Szkoleniowy program dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Temat: „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Terapia”.

 2. Imię i nazwisko autora: Maria Wojsław, Małgorzata Zejer.

 3. Cele i założenia programu:

  • bliższe zapoznanie nauczycieli z problemami dysleksji, dysgrafii i dysortografii – symptomy, teorie wyjaśniające specyficzne trudności w nauce, problem diagnozy, formy pomocy uczniowi, specyfiką pracy z uczniami w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych;
  • zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym u uczniów mających specyficzne trudności;
  • zmniejszanie trudności szkolnych, zapobieganie ich pogłębianiu.

 4. Odbiorcy programu: nauczyciele, pedagodzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

 5. Metody zajęć: wykład, prezentacja pomocy, udział nauczycieli.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 3 godziny (minimum).

 7. Osoby prowadzące: Maria Wojsław – psycholog; Małgorzata Zejer – pedagog.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Wyjaśnienie terminologii

   • dysleksja;
   • dysgrafia;
   • dysortografia;
   • dysleksja rozwojowa;
   • ryzyko dysleksji.

  • Symptomy – wiek szkolny.

  • Teorie wyjaśniające specyficzne trudności w nauce:

   • genetyczna;
   • opóźnionego dojrzewania półkul mózgowych;
   • organiczna;
   • hormonalna;
   • psychogenna.

  • Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

  • Formy pomocy (6 form).

  • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Konspekt. Prezentacja pomocy.

  • Bibliografia.
*** 1. Nazwa programu: „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – szkoleniowa rada pedagogiczna.

 2. Imię i nazwisko autora: A. Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”.

 3. Cele i założenia programu: przekazanie podstawowych wiadomości nt. życia i przetrwania w rodzinie alkoholowej, przystosowania psychicznego dzieci alkoholików (urazy) oraz wypracowanie działań skutecznych w pracy z tymi dziećmi.

 4. Odbiorcy programu: rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjów; maksymalna wielkość grupy – 20 osób.

 5. Metody zajęć: zajęcia warsztatowe, mini-wykłady.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 4 godz.

 7. Osoby prowadzące: Agnieszka Grądzka, Urszula Mierzejewska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Moje dzieciństwo – ulubione zabawy (praca w parach); wychwycenie tych wszystkich zachowań osób dorosłych i kontaktów z nimi (z rodziny i poza nią), które z pozycji dziecka ocenia się jako „dobre”.

  • Określanie, jakie potrzeby zaspokajały ww zachowania (odwołanie do piramidy potrzeb wg Maslowa).

  • Rodzina dysfunkcyjna – rodzina zdrowa.

  • Co dzieje się z dziećmi w rodzinie alkoholowej; role przyjmowane przez dzieci.

  • Analiza zachowań dzieci z rodzin alkoholowych (z podziałem na przyjmowane przez nie role).

  • Opracowywanie wskazań do pracy:

   • sposoby komunikacji;
   • wyznaczanie granic;
   • pomoc w nazywaniu i wyrażaniu uczuć;
   • kształcenie umiejętności panowania nad sobą, adekwatnej samooceny, rozwijanie uczucia zaufania;
   • wsparcie emocjonalne i psychoedukacja.
*** 1. Nazwa programu: „Przemoc w rodzinie”.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska – program opracowany na podstawie szkolenia (20 godz.) z zakresu przeciwdziałania przemocy organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

 3. Cele i założenia programu: Uwrażliwienie nauczycieli na problem przemocy w rodzinie, wskazanie jak rozpoznawać zjawiska przemocy wobec dzieci, jakie są możliwości udzielania pomocy.

 4. Odbiorcy programu: nauczyciele – program realizowany jest w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych; maksymalna liczba uczestników – 20 osób.

 5. Metody zajęć: zajęcia typu warsztatowego, mini-wykłady, plansze.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 4 godz.

 7. Osoby prowadzące: Urszula Mierzejewska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Kryteria przemocy.

  • Ćwiczenia – emocje ofiary, sprawcy i świadka przemocy.

  • Mity i stereotypy dotyczące przemocy (ćwiczenie).

  • Pierwszy kontakt z ofiarą (praca w 3-osobowych grupach: ofiara, pomagacz, obserwator).

  • Zrozumienie ofiary (mini-wykład)

   • mechanizm „wyuczonej bezradności”
   • fazy przemocy, poziomy wiktymizacji.

  • Diagnozowanie potrzeb ofiary przemocy i szukanie strategii dla niej (praca całej grupy).

  • Przemoc a przepisy prawa (mini-wykład).

  • Przemoc wobec dzieci –

   • „List Ani” - ćwiczenia;
   • „Zwierzenia nastolatki” – ćwiczenia.

  • Współpraca różnych służb – ćwiczenia.
*** 1. Nazwa programu: „Stres w relacjach nauczyciel-uczeń” – zajęcia dla nauczycieli.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka w oparciu o „Jak żyć z ludźmi”. Program profilaktyczny dla młodzieży.

 3. Cele i założenia programu: Zaprezentowanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz metod rozwiązywania problemów wychowawczych pozwalających na obniżenie poziomu stresu u ucznia i nauczyciela.

 4. Odbiorcy programu: Rady pedagogiczne szkól.

 5. Metody zajęć: Wykład, warsztaty, plansze.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 4 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka, Urszula Mierzejewska.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Ogólne wiadomości o stresie – wykład.

  • Na czym polega stres? – ćwiczenia.

  • Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia.

  • Metody zwalczania stresu (ćwiczenia):

   • sposoby relaksacji;
   • gospodarowanie czasem;
   • myślenie pozytywne.
*** 1. Nazwa programu: „Trening umiejętności wychowawczych”.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Wyposażenie nauczycieli w aktywne metody pracy z grupą, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, modelowanie sposobu prowadzenia zajęć profilaktycznych.

 4. Odbiorcy programu: Nauczyciele szkół gimnazjalnych; maksymalna wielkość grupy – 24 osoby.

 5. Metody zajęć: Zajęcia warsztatowe, mini-wykłady (wykorzystywanie jedynie w celu uporządkowania i uogólniania wiadomości i umiejętności nabytych przez uczestników w czasie pracy stricte warsztatowej).

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: Łączna ilość godzin – 54; program realizowany jest w czasie trzech 18-godzinnych sesji (piątek, sobota, niedziela).

 7. Osoby prowadzące: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  Sesja I – przećwiczenie gier i zabaw psychologicznych, które pomagają zintegrować zespół klasowy; prezentowane techniki pracy z grupą podzielone są na trzy tematyczne bloki:

  • Autoprezentacja.

  • Tworzenie norm grupowych, rozwijanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, rozpoznawanie struktury grupy.

  • Techniki i metody pracy, które służą uwalnianiu napięcia i podnoszeniu energii w grupie, ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości i twórczego myślenia.

  Sesja II – trening efektywności pracy nauczyciela (wg T. Gordona i N. Burcha):

  • bariery komunikacyjne;

  • metody słuchania biernego i aktywnego;

  • umiejętność odróżniania problemów własnych od problemów ucznia i odpowiednie reagowanie na różne zachowania uczniów – komunikaty typu „Ja”, „Ty”;

  • metody rozwiązywania konfliktów.

  Sesja III – specyficzne metody pracy z grupą w zakresie profilaktyki uzależnień (na podstawie programu „Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej”):

  • przećwiczenie metod i technik pracy z grupą klasową umożliwiające uczniom swobodne wyrażanie opinii i przekonań n. t. środków uzależniających, prowadzenia dyskusji na te tematy;

  • przepracowanie scenariuszy lekcji, w czasie których trenować można ważne umiejętności życiowe młodzieży (np. mówienie „nie” sobie i innym, chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, radzenia sobie ze stresem, podejmowanie decyzji);

  • prezentacja filmów edukacyjnych: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Opiekun”;

  • zasady komponowania cykli zajęć z zakresu profilaktyki; opracowywanie własnych planów w pracy w oparciu o wiadomości i umiejętności nabyte, przez uczestników zajęć, w trakcie szkolenia.
*** 1. Nazwa programu: „Diagnoza problemu zagrożenia uzależnieniem od narkotyków młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego” – opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników.

 2. Imię i nazwisko autora: Urszula Mierzejewska, Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • jak młodzież postrzega problem narkotyków;

  • czy oczekuje podejmowania przez dorosłych odpowiednich działań;

  • czy obawia się sytuacji, w których może być nakłaniana do wzięcia narkotyku i czy miała już do czynienia z takimi sytuacjami;

  • jaka jest, zdaniem młodzieży, dostępność narkotyków w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

  • jaki odsetek uczniów eksperymentował już ze środkami uzależniającymi;

  • jak młodzież ocenia stopień zagrożenia od narkotyków w swojej szkole.

 4. Odbiorcy programu: Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego (6 szkół).

 5. Metody zajęć: - ankieta.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: przeprowadzenie ankiety – 20 min.; opracowanie wyników badań – ok. 1 miesiąca. Ankieta została przeprowadzona 02.04.2001 r., wzięło w niej udział 2134 uczniów.

 7. Osoby prowadzące: pracownicy pedagogiczni Poradni.

 8. Skrócony program zajęć: W załączeniu druk Ankiety (wszelkie prawa zastrzeżone).*** 1. Nazwa programu: Szkoleniowy program dla nauczycieli przedszkoli. Temat: „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Dziecko ryzyka dysleksji”.

 2. Imię i nazwisko autora: Maria Wojsław.

 3. Cele i założenia programu:

  • zaznajomienie nauczycieli z problemem specyficznych trudności w nauce, uświadomienie im ryzyka jego występowania już u dzieci w wieku przedszkolnym;

  • wczesne zwrócenie uwagi na dzieci odbiegające umiejętnościami od grupy rówieśniczej;

  • zwrócenie uwagi na znaczenie wczesnej pomocy takim dzieciom ze strony nauczycieli i rodziców;

  • przedstawienie form pomocy (ćwiczeń) dziecku.

 4. Odbiorcy programu: nauczyciele przedszkoli, w tym klas przedszkolnych (kl. 0).

 5. Metody zajęć: wykład, udział nauczycieli.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 3 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Maria Wojsław – psycholog.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Zapoznanie z terminologią związaną ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  • Dziecko ryzyka dysleksji. Symptomy:

   • wiek przedszkolny 3 – 5 lat;
   • klasa przedszkolna („zerowa”) 6 – 7 r. ż.

  • Teorie wyjaśniające.

  • Jak pomóc dziecku zagrożonemu dysleksją.

  • Przykłady trudności u dzieci. Doświadczenia nauczycieli.

  • Podanie bibliografii.
*** 1. Nazwa programu: „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Kierunki pracy z uczniem” – zajęcia psychoedukacyjne.

 2. Imię i nazwisko autora: Agnieszka Grądzka.

 3. Cele i założenia programu: Zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest przedstawienie natury zjawiska (definicja, cechy), przyczyn oraz kierunków pomocy dziecku nadpobudliwemu (sfery oddziaływania, formy pracy w szkole i w domu).

 4. Odbiorcy programu: Przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców lub rodziców.

 5. Metody zajęć: Wykład, plansze pomocnicze.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 3 godziny (minimum).

 7. Osoby prowadzące: Agnieszka Grądzka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Określenie przejawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej:

   • opis funkcjonowania i zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i ruchowej, a także społecznej w poszczególnych fazach rozwoju dziecka;
   • krótki przegląd definicji, definicja wg DSM-III R;

  • Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej, możliwości zapobiegania wystąpienia i pogłębienia się cech zespołu:

   • funkcjonowanie układu nerwowego dziecka;
   • funkcjonowanie środowiska rodzinnego i wychowującego.

  • Kierunki pracy z dzieckiem i wychowanie dziecka nadpobudliwego:

   • środowisko rodzinne;
   • środowisko szkolne;
   • konieczność współpracy osób wychowujących, jej zasady.
*** 1. Nazwa programu: Szkoleniowa rada pedagogiczna: „Jak mówić żeby dzieci chciały się uczyć?”.

 2. Imię i nazwisko autora: A. Faber E. Mazlish.

 3. Cele i założenia programu: Pokazanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z uczniem. Zachęcanie do weryfikacji stosowanych metod wychowawczych.

 4. Odbiorcy programu: Nauczyciele, rady pedagogiczne.

 5. Metody zajęć: Warsztaty.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 4 godziny, 1 spotkanie.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Uczeń potrzebuje potwierdzenia swoich uczuć. Jak radzić sobie z uczuciem?

  • Sześć sposobów zachęcania uczniów do współpracy.

  • Rozwijanie samodyscypliny bez pułapki kierowania.

  • Rozbudzanie zapału i zaangażowania poprzez wspólne rozwiązywanie problemów (metoda 6-krokó).

  • Pochwałą, która nie wprawia w zakłopotanie. Krytyka, która nie rani.

  • Uwalnianie od grania ról.
PRELEKCJE, ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW
 1. Nazwa programu: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

 2. Imię i nazwisko autora: A. Faber E. Mazlish.

 3. Cele i założenia programu: Wyposażenie rodziców w nowe umiejętności wychowawcze. Poprawa stosunków między rodzicami i dziećmi.

 4. Odbiorcy programu: Adresowany do rodziców, praca w grupach 10-12 osobowych.

 5. Metody zajęć: Warsztaty.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: Spotkania 1 raz w tygodniu – 2,5 godziny; 14 sesji.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka, Agnieszka Grądzka.

 8. Skrócony program zajęć: Spotkania organizacyjne, ustalenia dotyczące strony technicznej:

  • Sesja I. Jak radzić sobie z uczuciami.

  • Sesja II. Zachęcanie do współpracy.

  • Sesja III. Zamiast karania.

  • Sesja IV. Zachęcanie do samodzielności.

  • Sesja V. Pochwały.

  • Sesja VI. Uwalnianie dzieci od grania ról.

  • Sesja VII. Bracia i siostry – dawniej i dziś.

  • Sesja VIII. Negatywne uczucia między rodzeństwem.

  • Sesja IX. Ryzyko porównywania.

  • Sesja X. Równo znaczy mniej.

  • Sesja XI. Kiedy dzieci się biją.

  • Sesja XII. Pogodzić się z przeszłością.

  • Sesja XIII. Sesja końcowa – podsumowanie pracy.
*** 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców: „Potrzeby psychiczne dziecka a jego funkcjonowanie w domu i szkole”.

 2. Imię i nazwisko autora: Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Zwrócenie uwagi na ważność zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci w odniesieniu do ich funkcjonowania społecznego i podejmowania przez nie różnych ról.

 4. Odbiorcy programu: Rodzice uczniów pojedynczych klas (szkoły podstawowe).

 5. Metody zajęć: Wykład, plansze, ćwiczenia.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Omówienie głównych potrzeb psychicznych.

  • Ile uwagi w codziennym życiu poświęcam realizacji potrzeb psychicznych mojego dziecka? – ćwiczenia.

  • Symptomy niezaspokojonych potrzeb w zachowaniach dziecka:

   • w domu,
   • w szkole.

  • Niebezpieczeństwo wadliwego przystosowania społecznego dzieci szukających zaspokojenia swoich potrzeb poza domem.
*** 1. Nazwa programu: Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców: Przyczyny agresji u dzieci, metody obniżające napięcie emocjonalne”.

 2. Imię i nazwisko autora: Halina Niedźwiecka.

 3. Cele i założenia programu: Uświadomienie czynników wywołujących zachowania agresywne. Zwrócenie uwagi na wpływ relacji wewnątrzrodzinnych na zachowania agresywne u dzieci. Pokazanie nowych metod pracy wychowawczej skutecznie zmniejszających napięcie emocjonalne u dzieci.

 4. Odbiorcy programu: Rodzice uczniów pojedynczych klas.

 5. Metody zajęć: Wykład, plansze, psychotesty do samooceny.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Halina Niedźwiecka.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Agresja i źródła zachowań agresywnych – ogólne informacje.

  • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na narastanie agresji u dzieci.

  • Samoocena: „Jakim jestem rodzicem?”, „Agresywnie, asertywnie, ulegle”.

  • Co robić, aby pomóc dziecku radzić sobie w sytuacjach wywołujących złość?

  • Jak komunikować się z dziećmi, jak uczyć je komunikowania się z innymi ludźmi?
*** 1. Nazwa programu: Szkoleniowy program dla rodziców dzieci klas przedszkolnych (kl. 0). Temat: „Dziecko ryzyka dysleksji. Zabawy i ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania”.

 2. Imię i nazwisko autora: Maria Wojsław.

 3. Cele i założenia programu:

  • zapoznanie rodziców z zagadnieniami dysleksji, dysgrafii, dysortografii, ich ryzyka oraz przedstawienie form pomocy dzieciom z tzw. „ryzyka dysleksji”;

  • zapobieganie trudnościom szkolnym i emocjonalnym u dzieci.

 4. Odbiorcy programu: rodzice dzieci klas przedszkolnych (kl. 0).

 5. Metody zajęć: wykład, udział rodziców.

 6. Czas trwania zajęć, czas realizacji całego programu: 2 godziny.

 7. Osoby prowadzące: Maria Wojsław – psycholog.

 8. Skrócony program zajęć:

  • Zapoznanie rodziców z celem spotkania szkoleniowego.

  • Wyjaśnienie terminologii związany ze specyficznymi trudnościami w nauce, w tym terminu „ryzyka dysleksji”.

  • Dziecko ryzyka dysleksji. Symptomy (od wieku niemowlęcego do klasy przedszkolnej włącznie).

  • Badanie psychologiczne pod kątem zagrożenia dysleksją (kiedy rodzice powinni się na nie zdecydować, jak przygotować dziecko do wizyty w poradni).

  • Pomoc terapeutyczna (gdzie należy jej poszukiwać).

  • Zabawy i ćwiczenia ułatwiające dziecku naukę czytania i pisania (prezentacja):

   • zabawy wzrokowo-ruchowe;
   • zabawy słuchowe.

  • Przykłady trudności. Pytania od rodziców.

  • Podsumowanie. Bibliografia.

Data powstania: piątek, 3 paź 2003 17:44
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2003 11:26
Opublikował(a): Urszula Mierzejewska
Zaakceptował(a): Urszula Mierzejewska
Artykuł był czytany: 9157 razy