BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu ograniczonym

działki pod garaże
Pisz dn. 01.10.2003 r.
OGŁOSZENIE NR G. 7004/24/2003
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze
zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy
(Dz. U. Nr 9, poz.30 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu
ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Drzewnych i
Leśnych w Rucianem Nidzie.
Położenie nieruchomości - m. Ruciane Nida, ul. 11- tego Listopada
Numer KW - 28747
Opis nieruchomości - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo
garażowe
- działka do wspólnego użytkowania – dojazdy do garaży
Nr dz. 227/21 o pow. 0,0018 ha – cena wywoławcza – 1.189,-zł – wadium 100,-zł
Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/22 o pow. 0,0018 ha – cena wywoławcza – 1.189,-zł – wadium 100,-zł
Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/23 o pow. 0,0018 ha – cena wywoławcza – 1.189,-zł – wadium 100,-zł
Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/24 o pow. 0,0018 ha – cena wywoławcza – 1.189,-zł – wadium 100,-zł
Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr dz. 227/25 o pow. 0,0018 ha – cena wywoławcza – 1.189,-zł – wadium 100,-zł
Nr dz. 227/5 o pow. 0,0740 ha do 1/24 części
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2003 r. o godz. 1400 w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16 .
2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej
wysokości w terminie do dnia 16 października 2003 r. w kasie Starostwa lub na
konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 0/Pisz Nr 93641023-
84000-36011-1.001 podając numer nieruchomości i jej położenie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie
wypłacone w terminie 3 dni od dnia przetargu .
4. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia aktu
notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida
0/Pisz Nr 93641023-84000-36011-1.004 lub w kasie Starostwa pok. 4 przy
ul. Gizewiusza 5.
5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a
wpłacone wadium zostanie zwrócone.
6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
7. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
nieruchomości Zarząd Powiatu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu.
Grunt przeznaczony pod zabudowę garażową znajdował się w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie i wygaszenia zarządu terenu
o powierzchni 0,5700 ha dokonano pod warunkiem, że 24 działki zostaną sprzedane w
formie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie.
.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 07:30
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2003 08:05
Data edycji: piątek, 3 paź 2003 08:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 paź 2003 12:33
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1748 razy
Ilość edycji: 1