BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7002/1/2009 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomość położona w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Ratuszowej, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 183/2.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 18.03.2009 r.

     

Wykaz G.7002/1/2009

     
nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Piskiego i Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia, podanej do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):
     
położenie nieruchomości

miasto Pisz, obr. Pisz 2, ul. Ratuszowa,

     

numer działki

 431 - część (powierzchnia 66 m2),

     

numer księgi wieczystej

24285,

     

powierzchnia nieruchomości

udział 63420/182561 w powierzchni 66 m2 stanowiącej część działki nr 431

     
opis nieruchomości

teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej działką nr 431 przeznaczony pod rozbudowę istniejącego budynku „Baszty”, posadowionego na działce sąsiedniej, oznaczonej numerem geodezyjnym 183/2 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania w taki sposób by zachowany został ciąg komunikacyjny,

     
roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie części nieruchomości stosownie do posiadanego udziału 700,00 zł + 22% VAT.
     
1.

      Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/141/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2008 rw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pisz przy ul. Ratuszowej w drodze bezprzetargowej, do 63420/182561 części udziału przypadającego Powiatowi Piskiemu w powierzchni 66 m2, stanowiącej cześć nieruchomości oznaczonej działką nr 431 o całkowitej powierzchni 0,1667 ha, objętej niniejszym wykazem przeznaczono do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką geodezyjną 183/2.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 6 KDW – droga wewnętrzna (ciąg pieszo - jezdny).
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4.

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25.03.2009 r. do dnia 17.04.2009 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 25 mar 2009 09:34
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:58
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1162 razy