BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pisz dn. 15.09.2003 r.
WYKAZ NR G. 7004/36/2003
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do
sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).
Położenie nieruchomości - Szkody, gm. Biała Piska
Numer KW - 21021
Opis nieruchomości - działki niezabudowane przeznaczone na cele rolne
Nr dz. 232/10 o pow. 13,6240 ha – cena nieruchomości – 32.130,-zł
Nr dz. 232/11 o pow. 11,9622 ha – cena nieruchomości – 28.330,-zł
1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i
zgodnie z Uchwałą Nr VII/44/03 Rady Powiatu w Piszu z dnia 29 maja 2003 r.
zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje w drodze przetargu nieograniczonego.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto
Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 93641023-84000-
36011-1.004.
5. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska przeznaczone są na cele
rolne.
6. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy działki.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8. Nabywcy winni się liczyć ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592).
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
18 września 2003 r. do 10 października 2003r.
Data powstania: środa, 17 wrz 2003 12:52
Data opublikowania: środa, 17 wrz 2003 13:08
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 paź 2003 14:42
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1574 razy