BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- trener pracy
Nowa strona 1

Starosta Powiatu Piskiego
ogłasza nabór na stanowisko TRENERA PRACY
w projekcie „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy 2009”
pn. „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: umowa na czas określony tj. do końca 2009r. 

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Piszu – Biuro Projektu TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, teren powiatu piskiego.

1.Kandydatem może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiada co najmniej roczny staż pracy,  
 - zna procedury programu TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych,
- zna ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2. Wymagania dodatkowe /pożądane/:
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
- wykształcenie wyższe [preferowane kierunki: pedagogika, socjologia, psychologia i pokrewne],
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność, kreatywność.

2. Główne obowiązki - zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje świadczenie usług związanych z podejmowaniem zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, w szczególności:

- wyszukiwanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,

- współpraca z doradcą zawodowym i psychologiem w celu odpowiedniego doboru pracowników na odpowiednie miejsce pracy,

- prowadzenie osób niepełnosprawnej w miejscu pracy,

- stała współpraca z pracodawcami, informowanie o warunkach korzystania z pomocy,

- udzielanie pracodawcy porad i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej,

- stała kontrola i monitorowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
- curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

5. Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17  w dni robocze w godzinach urzędowania  w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2009 roku do godziny 1500  osobiście lub nadesłane przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadanym w  Urzędzie Pocztowym nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie wniosków z dopiskiem ( „Nabór - Trener pracy”). 

6. Pozostałe informacje

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko pracy  przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Piskiego.
2. Proces rekrutacji odbywać się będzie 2-etapowo:
I etap – sprawdzenie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna Komisji z kandydatem.
3.  Informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy”, ul. Wojska Polskiego 35, 12-200 Pisz, tel. /87/ 425-07-42, 514 532 703, e- mail: trener@powiat.pisz.pl

 

 

Starosta Powiatu Pisz

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Pisz, dnia 3 lutego 2009r.

 

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 14:01
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2009 11:47
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1622 razy