BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/7/2008

Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Pisz dnia 08.01.2009 r.

     

Wykaz G.7011/7/2008

     

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
położenie nieruchomości obręb Zdory, gm. Pisz
     
numer księgi wieczystej 16949
numer działki 174/4, 175, 176/2
powierzchnia nieruchomości 0,2000 ha
     
     
Opis nieruchomości          Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zgodnie z nieobowiązującym ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone były symbolem 9 MR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej uzupełnienia wszelkimi formami zainwestowania nieuciążliwymi dla otoczenia.
     
cena nieruchomości 39.907, - zł.+ 22% VAT
     
1.

      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 296 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz          Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13.01.2009 r. do dnia 03.02.2009 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 15 sty 2009 12:43
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2009 15:37
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2009 11:20
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1310 razy