BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

podinspektor lub inspektor w Wydziale Finansowym
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- PODINSPEKTORA   lub

- INSPEKTORA  w Wydziale Finansowym

 

Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu, Plac Daszyńskiego 7

 

I. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)        posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne:

PODINSPEKTOR – staż pracy do 3 lat

INSPEKTOR – staż pracy co najmniej 3 lata

g)      posiada znajomość ustawy:

- o finansach publicznych

- o rachunkowości

- prawo zamówień publicznych 

- o samorządzie powiatowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:     

a)      kreatywność, terminowość w załatwianiu spraw, samodzielność,

b)      umiejętność redagowania pism,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      rozliczanie dotacji na zadania własne i zlecone,

b)      sprawozdawczość budżetowa i finansowa,

c)      obsługa jednostek organizacyjnych powiatu mających osobowość prawną,

d)      kontrola w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)            list motywacyjny,

b)            CV /życiorys/,

c)            kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)            kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e)            inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,

f)              zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

g)            oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h)            oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17 w dni robocze  
w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2008 roku do godziny 1500 . Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa (12-200 Pisz, Plac Daszyńskiego 7), nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów z dopiskiem na kopercie
”Wydział finansowy – nabór”.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Pisz, dnia 9 września 2008r.

 

Data powstania: wtorek, 9 wrz 2008 10:34
Data opublikowania: wtorek, 9 wrz 2008 10:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 wrz 2008 08:30
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1461 razy