BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

-Wydział Finansowy
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- PODINSPEKTORA   lub

- INSPEKTORA  w Wydziale Finansowym

 

Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu, Plac Daszyńskiego 7

 

I. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)        posiada wykształcenie:

PODINSPEKTOR – średnie ekonomiczne oraz co najmniej 3-letni staż na stanowisku związanym z płacami lub wyższe i 2-letni staż na stanowisku związanym z płacami.

INSPEKTOR – wymagane wykształcenie wyższe oraz 3-letni staż na stanowisku związanym z płacami.

g)      posiada znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

h)      posiada umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, obsługi aplikacji „PŁATNIK” i obsługi programu płacowego.

 

II. Wymagania dodatkowe:     

a)      kreatywność, terminowość w załatwianiu spraw,

b)      umiejętność redagowania pism,

c)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      naliczanie i sporządzanie list płac,

b)      prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń,

c)      naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego,

d)      naliczanie składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy oraz wszelkich potrąceń od wynagrodzeń,

e)      sporządzanie wniosków o refundacje wynagrodzeń i składek ZUS,

f)        zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników Starostwa oraz osób zatrudnionych na umowę-zlecenie, umowę o dzieło do ZUS,

g)      sporządzanie przelewów,

h)      sporządzanie list płac dotyczących zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie dokumentacji,

i)        sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (przekazywanie pobranych kwot podatków oraz sporządzanie deklaracji, informacji),

j)        wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników, wydawanie RP-7,

k)      sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszu płac,

l)        rozliczanie miesięczne i roczne PFRON,

m)   sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszu płac,

n)      ewidencja pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)            list motywacyjny,

b)            CV /życiorys/,

c)            kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)            kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e)            inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,

f)              zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

g)            oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h)            oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17 w dni robocze  
w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2008 roku do godziny 1500 . Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa (12-200 Pisz, Plac Daszyńskiego 7), nadaną nie później niż  w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów z dopiskiem na kopercie
”Wydział finansowy - nabór (płace)”.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Pisz, dnia 27 czerwca 2008r.

Data powstania: piątek, 27 cze 2008 13:07
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2008 13:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2008 11:13
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1675 razy