BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego obrębu Dłutowo gmina Pisz powiat piski
G
     
     
G.7436-1/123/2008

Pisz, dn. 2008-05-29

     

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego obrębu Dłutowo gmina Pisz powiat piski.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważniona została: Agencja Geodezyjna s.c. Zofia i Andrzej Dąbrowscy, 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 11.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wykonywać będzie:

-          pomiary uzupełniające granic działek,

-          pomiary zmienionych użytków gruntowych,

-          klasyfikację gleboznawczą zmienionych użytków gruntowych,

-          pomiary uzupełniające budynków,

i zbierać informacje dotyczące:

-          danych podmiotowych właścicieli,

-          klasyfikacji i funkcji budynków,

-          roku zakończenia budowy, itp.

          W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

 

 
     
     
 

Z up. STAROSTY

 

inż. Henryk Wrzosek

 

GEODETA POWIATOWY

 
Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 14:14
Data opublikowania: czwartek, 12 cze 2008 08:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 wrz 2008 15:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1444 razy