BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- doradca zawodowy
Nowa strona 1

Starosta Powiatu Piskiego
ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO
w projekcie „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy 2008”
pn. „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: umowa na czas trwania projektu, tj. do końca 2010r. 

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Piszu, teren powiatu piskiego.

1.Kandydatem może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- ukończyła studia wyższe z doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z tego zakresu
- posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania czynności doradcy zawodowego zgodnie z art. 94, ust. 2,4,5 Rozdział 17 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: otrzymała licencję zawodową uprawniającą do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, doradca zawodowy I stopnia lub II stopnia,
- posiada co najmniej roczny staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- dyspozycyjność, kreatywność,
- mile widziane prawo jazdy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

- Prowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

-  współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w zakresie:

* tworzenia banku danych nt. informacji zawodowej;

* popularyzacji usług w zakresie doradztwa wśród osób niepełnosprawnych ;

- udzielanie porad zawodowych, indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych;

- Określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,

- Określanie przydatności kandydatów do zawodu;

- Wykonywanie specjalistycznych ocen oraz kierowanie na specjalistyczne badania,

- Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników

- Przygotowanie informacji i oceny efektywności działań na rzecz osób niepełnosprawnych

- Ścisła współpraca z psychologiem i trenerem pracy w zakresie przygotowania i prowadzenia osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
- curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

5. Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17  w dni robocze w godzinach urzędowania  w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2008 roku do godziny 1500  osobiście lub nadesłane przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadanym w  Urzędzie Pocztowym nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie wniosków z dopiskiem ( „Nabór - Doradca zawodowy”).  

6. Pozostałe informacje

1.Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko pracy  przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Piskiego.
2. Proces rekrutacji odbywać się będzie 2-etapowo:
I etap – sprawdzenie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna Komisji z kandydatem.
3.  Informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego , Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, pok. nr 18, tel. /87/ 423-35-05 w.25; 509 897 865, e- mail: anna.stachelek@powiat.pisz.pl

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

                

Pisz, dnia 21 marca 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 21 mar 2008 08:53
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2008 08:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 kwi 2008 10:18
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1622 razy