BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 58 w m. Ruciane Nida

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i  4  k. p. a. (Dz. U. nr 98 z 2000 r.,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   

(Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej – odwodnienie drogi krajowej nr 58 od km 102 + 700

do km 105 + 600 w miejscowości Ruciane Nida.

Zrzut wód opadowych i roztopowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, odbywać się będzie do:

-rzeki Nidki poprzez dwa wyloty WI i WII po obu brzegach koryta rzeki  w km 5 + 625 jej biegu,

-rowu melioracji szczegółowej wylot WIII  w km 0 + 920 jego biegu.

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

Pisz, 2008-02-20                                                                 

 

 

Z upoważnienia Starosty Piskiego

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa,  Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 20 lut 2008 12:43
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2008 08:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 mar 2008 08:58
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1258 razy