BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ZPD "PANBAH" Trzonki do ziemi

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i  4  k. p. a. (Dz. U. nr 98 z 2000 r.,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   

(Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Produkcji Drzewnej „PANBAH” Marek Jankowski Trzonki 40

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków  – wód opadowych  i roztopowych z terenu Zakładu Produkcji Drzewnej „PANBAH” położonego na działce

nr geodezyjny 146 obręb Trzonki gmina Pisz do ziemi.

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

Pisz, 2008-01-04                                                                 

Z upoważnienia Starosty Piskiego

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa,  Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2008 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2008 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2008 13:29
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1482 razy